XLI Vilniaus Aukcionas

Parsisiųsti katalogo PDF versiją


Rezultatai

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti

Loto numeris Autorius Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina

1 Olga Dubeneckienė–Kalpokienė Butkų Juzė (poeto Juozo Butkaus (1893–1947) portretas)

2 Antanas Žmuidzinavičius Nemunas ties Sudargais

3 Antanas Žmuidzinavičius Krūmai paupy

4 Adomas Galdikas Ežerai ežerėliai

5 Adomas Galdikas Peizažas

6 Adomas Galdikas Natiurmortas su liaudies skulptūrėlėmis

7 Klemensas Sakalauskas Alegorinė kompozicija

8 Kazys Šimonis Preliudas

9 Kazys Šimonis Medžiai

10 Kazys Šimonis Skausmas

11 Povilas Radzevičius Interjeras. Scenografijos projektas (?)

12 Povilas Radzevičius Parke. Scenografijos projektas (?)

13 Domicelė Tarabildienė Kompozicija tautine tematika

14 Vincas Dilka Saulėlydis

15 Stasys Jusionis Žiema

16 Stasys Jusionis Kovo beržynėlis

17 Domicelė Tarabildienė Pajūrys

18 Rimtas Kalpokas Pajūrio miške

19 Jonas Buračas Varniai

20 Ignas Budrys Peizažas su piliakalniu

21 Bronius Uogintas Džiuginėnų dvaras

22 Vladas Karatajus Senasis kelias

23 Pranciškus (Pranas) Porutis Peizažas su koplytstulpiu

24 Antanas Gudaitis Nasturtos ir statulėlė

25 Antanas Martinaitis Svečias mano kambary

26 Eduardas Juchnevičius Dialogas buduare

27 Jonas Čeponis Paežerė

28 Leonas Katinas Medžiams raustant

29 Leonas Katinas Peizažas su sodyba tarp medžių

30 Gražina Vitartaitė Nuotaika

31 Jurijus Baltrūnas Jūra

32 Sergejus Gračiovas Žalias krantas

33 Silvestras Džiaukštas Pievoje

34 Silvestras Džiaukštas Jojikė

35 Mindaugas Skudutis Peizažas su geltonu aviliu

36 Augustinas Savickas Sodas

37 Petronėlė Gerlikienė Pempių kiaušinių rinkimas

38 Vytautas Baltramiejus Valius Iš ciklo „Lietuvių liaudies meno motyvais“ I

39 Vytautas Baltramiejus Valius Iš ciklo „Lietuvių liaudies meno motyvais“ II

40 Valerija Ostrauskienė Variacija mitologijos tema

41 Sigutė Kopustinskaitė-Valiuvienė Iliustracija knygai „Lietuvių liaudies lopšinės”

42 Vincas Kisarauskas Penktadienis

43 Vincas Kisarauskas Figūros

44 Vincas Kisarauskas Stabai

45 Vincas Kisarauskas Jie

46 Romualdas Lankauskas Violetinis natiurmortas

47 Raimondas Regimantas Martinėnas Vakaras

48 Valentinas Antanavičius Žvilgsnis į dangų

49 Solomonas Teitelbaumas Balandis. Karaimų kapinėse

50 Algis Skačkauskas Skaitanti naujienas

51 Vaidotas Žukas Čigonė

52 Giedrius Kazimierėnas Mindaugo karūnavimas

53 Rimas Zigmas Bičiūnas Flora žaliame fone

54 Vytautas Šerys Be pavadinimo

55 Audronė Petrašiūnaitė Geltonas kambarys

56 Dalia Kasčiūnaitė Pieva

57 Algirdas Petrulis K.4

58 Augustinas Savickas Nešanti vaiką

59 Bronius Grušas Šviesus vakaras

60 Bronius Grušas Vienatvė, monologas

61 Jūratis Zalensas Salamandros sapnas

62 Linas Leonas Katinas Ten (triptikas)

63 Linas Leonas Katinas Noktiurnas

64 Kazimieras Žoromskis Kompozicija

65 Pranas Lapė Abstrakcija

66 Pranas Lapė Abstrakti kompozicija

67 Adolfas Valeška Vitražo projektas „Eglė žalčių karalienė”

68 Vytautas Ignas Tiltas

69 Vytautas Ignas Abstrakcija

70 Aidas Bareikis Be pavadinimo I

71 Aidas Bareikis Be pavadinimo II

72 Viktoras Vizgirda Sode

73 G. Schmidt Vilniaus žydų kapinės

74 Algirdas Šiekštelė Miesto peizažas (Vilnius)

75 Česlovas Kontrimas Vilniaus krašte

76 Aloyzas Stasiulevičius Vilniaus motyvas

77 Vincas Norkus Kiemelis Savičiaus gatvėje

78 Jonas Mackonis-Mackevičius Vilniaus gotikos užuovėja

79 Adomas Matuliauskas (vyresnysis) Vilnius. Šv. Mikalojaus bažnyčia

80 Birutė Demkutė Vilniaus senamiestis

81 Mindaugas Skudutis Užupio panorama

82 Leonas Lagauskas Iš ciklo „Vilnius”

83 Lili Janina Paškauskaitė Išvyka garlaiviu Neries upe

84 Ramunė Kmieliauskaitė Katedra

85 Giedrius Jonaitis Prisiminimai apie Vilnių

86 Jonas Klimanskas Vilnius. Skapo gatvė

87 Jonas Klimanskas Vilnius. Šv. Mykolo bažnyčia

88 Jonas Buračas Gydytojo P. Avižonio namas Šiauliuose

89 Sofija Romerienė Kauno senamiesčio motyvas

90 Adomas Galdikas Grybautoja

91 Marcė Katiliūtė Miške

92 Vladas Drėma Duona

93 Viktoras Petravičius Pavasaris. Merginos pievoje

94 Viktoras Petravičius Dvi lietuvių liaudies pasakos „Marti iš jaujos” iliustracijos

95 Antanas Kučas Iliustracija Aišbės apsakymui „Brička”: Ana ar tu matei? Šimai!

96 Mečislovas Bulaka Natiurmortas su Rūpintojėliu ir alaviniais kareivėliais

97 Mečislovas Bulaka Iliustracija J. Biliūno apysakai „Liūdna pasaka”: Kiek ponų, kokie gražūs!

98 Mečislovas Bulaka Senolė

99 Petras Ilgūnas Naugardukas

100 Petras Ilgūnas Raudonė

101 Vytautas Kazimieras Jonynas Be pavadinimo

102 Vytautas Kazimieras Jonynas Nuėmimas nuo kryžiaus

103 Vytautas Kazimieras Jonynas Riteris

104 Vaclovas Rataiskis-Ratas Laivas

105 Vaclovas Rataiskis-Ratas Scarborough Bus

106 Vytautas Ignas Kryžiaus nešimas

107 Vytautas Ignas Senoje žemaičių koplyčioje

108 Viktoras Petravičius Be pavadinimo (Šokanti)

109 Lili Janina Paškauskaitė Balerina

110 Vincas Kisarauskas Justino Mikučio portretas

111 Petras Repšys Žmogus, ugnikalnis ir Grįžulo ratai

112 Petras Repšys Be pavadinimo (Vėžių valgytojai)

113 Saulė Kisarauskienė Trys figūros

114 Saulė Kisarauskienė Gulinti

115 Aspazija Surgailienė Alenėlė graži pana

116 Birutė Žilytė Žalgiris II

117 Algirdas Steponavičius Kompozicija

118 Arvydas Stanislavas Každailis Noktiurnas IV

119 Algimantas Švažas Dzūkija. Daina. Iš ciklo „Lietuva“

120 Elvyra Kairiūkštytė Balta moteris

121 Eduardas Juchnevičius Satyras ir laukiančioji

122 Vincas Kisarauskas Adomas Mickevičius I

123 Edmundas Saladžius Be pavadinimo

124 Audrius Puipa Dvi draugės

125 Danutė Jonkaitytė Ta diena III

126 Nijolė Šaltenytė Plaukikai

127 Antanina Ramunė Vėliuvienė Avinas

128 Kęstutis Vasiliūnas Pabučiavimas

129 Irena Teresė Daukšaitė-Katinienė-Guobienė Vakaro šešėlis

130 Rimvydas Kepežinskas Legenda

131 Algirdas Petrulis Kompozicija

132 Nepriskirtas Bažnytinės liturgijos objektas – pacifikalas

133 Autorius Nežinomas (Lietuva) Wiespats Jezus prie stulpo smarkej plaktas

134 Autorius Nežinomas (Lietuva) Dekoratyvinis apdovanojimas

135 I. Rutkauskaitė Dekoratyvinė lėkštė „Raigardas mūsų – neleisim‟

137 Ben Shahn Praise Him with Psaltery and Harp

138 Léon Weisse Peizažas

139 Henri Jules Pauwels Uoste