Meno kūrinių pardavimo aukcione tvarka ir sąlygos

Nauja redakcija įsigalioja nuo 2023 m. liepos 1 d.

1. Pagrindinės sąvokos
1.1. Meno rinkos agentūros, UAB nustatytos Meno kūrinių pardavimo aukcione tvarka ir sąlygos (toliau – Meno kūrinių aukciono taisyklės) yra privalomos visiems aukciono dalyviams. Pasirašydamas Registracijos anketą aukciono dalyvis neatšaukiamai patvirtina, kad yra susipažinęs su Meno kūrinių aukciono taisyklėmis, jas suprato bei pastabų ir pretenzijų dėl jų neaiškumo, netikslumo ir/ar nevisapusiškumo neturi.
1.2. Aukcionas – Meno rinkos agentūros, UAB (toliau – Aukciono namai) organizuojamas ir vykdomas viešas kultūros ir meno vertybių (toliau – Meno kūrinių) pirkimas-pardavimas aukcione, kai Meno kūriniai siūlomi pirkti keliems asmenims per Aukciono namus, o  Meno kūrinio pirkimo-pardavimo sandoris sudaromas su tuo aukciono dalyviu, kuris aukcione pasiūlo už jį didžiausią kainą (toliau –Pirkėjas).
1.3. Aukciono namai – tarpininkas tarp Aukcionui Meno kūrinį pateikusio savininko (toliau –Savininkas) bei Pirkėjo.
1.4. Aukciono administracija – Aukciono vedėjas (Aukcioną vedantis asmuo), Aukciono protokoluotojas, Aukciono finansininkas ir kiti už Aukciono organizavimą ir vedimą atsakingi asmenys.
1.5. Aukciono meno kūrinių ekspozicija – Aukcionui pateiktų Meno kūrinių viešas eksponavimas, vykstantis ne trumpiau nei 2 dienos iki Aukciono pradžios.
1.6. Aukciono dalyvis – asmuo, užsiregistravęs dalyvauti Aukcione kaip Aukcione siūlomų Meno kūrinių potencialus Pirkėjas.
1.7. Aukciono dalyvio atstovas – asmuo, fiziškai atstovaujantis Aukciono dalyvį Aukciono metu. Aukciono dalyvis privalo nurodyti savo atstovo vardą ir pavardę registracijos anketoje, o atvykęs į Aukcioną, Aukciono dalyvio atstovas privalo pateikti Aukciono namų administracijai asmens dokumentą bei Aukciono dalyvio raštišką įgaliojimą dalyvauti Aukcione Pirkėjo teisėmis.
1.8. Aukciono protokolas – dokumentas, kuriame fiksuojama kiekvieno Aukcione parduodamo meno kūrinio galutinė kaina ir Pirkėjas. Aukciono metu daromas audio ir/ar video įrašas, saugomas vienerius metus po Aukciono,  yra Aukciono protokolo dalis.
1.9. Dalyvio numeris – Aukciono dalyvio kortelė su numeriu, kurią jis iškelia, siūlydamas savo kainą.
1.10. Intervalas – aukcionuojamo Meno kūrinio kainos didinimo tarpas.
1.11. Katalogas – Aukcionui pateikiamų Meno kūrinių aprašymas, nurodant Meno kūrinio autorių, pavadinimą, sukūrimo metus, išmatavimus, pradinę kainą ar estimaciją bei kitus duomenis.
1.12. Kūrinio pasas – oficialus Aukcionui pateikto Meno kūrinio dokumentas, kuriame nurodomas objekto pavadinimas, autorius, sukūrimo laikas ir vieta, technika ir medžiagos, išmatavimai, būklė, signatūros bei kiti objekto identifikacijai svarbūs duomenys.
1.13. Meno kūrinys – Aukcionui pateiktas ir Aukciono dalyviams įsigyti siūlomas meno ar kultūros kūrinys ar objektas. Meno kūrinys ar kūriniai, aukcionuojamas(-i) kaip vienas objektas (turintis vieną numerį ir kainą kataloge) sinonimiškai gali būti įvardinamas kaip „lotas“.
1.14. Salė – visi Aukciono dalyviai ir pirkėjai, atvykę fiziškai dalyvauti į patį aukciono renginį.
1.15. Pradinė kaina – pirmoji kaina, kuri skelbiama Aukcione pradedant konkretaus Meno kūrinio pardavimą.
1.16. Rezervinė kaina – konfidenciali suma (aukštesnė už nurodytą kataloge Pradinę kainą), kurios Aukcione nepasiekus, kūrinys laikomas neparduotu. Ji pažymima ženkleliu ® Aukciono kataloge prie konkretaus kūrinio kainos; jeigu tokio ženklelio nėra, reiškia, nėra ir rezervinės kainos.
1.17. Akceptuota kaina („plaktuko kaina“) – didžiausia Aukciono metu už Meno kūrinį Akciono dalyvių pasiūlyta kaina, užfiksuota plaktuko dūžiu.
1.18. Galutinė pardavimo kaina – galutinė suma, kurią sumoka Aukcioną laimėjęs Pirkėjas. Ją sudaro Akceptuota („plaktuko“) kaina plius Aukciono namų marža su joje įskaičiuotu PVM.

2. Aukciono namų ir Savininko įsipareigojimai ir teisės
2.1. Meno kūrinio Savininkas teikdamas Meno kūrinį (-ius) Aukcionui, patvirtina ir garantuoja, kad jo pateiktas Meno kūrinys (-iai) yra jo teisėta nuosavybė, kuris yra teisėtai įsigytas arba paveldėtas, arba sukurtas, kad kūrinys (-iai) neužstatytas ir neįkeistas tretiesiems asmenims, bei atsako už kūrinio duomenų teisingumą. Savininkas patvirtina, kad jis yra vienintelis pateikto kūrinio Savininkas ir/arba paveldėtojas. Jeigu atsirastų tretieji asmenys, kurie pareiškia nuosavybės pretenzijas į jau Aukcionui pateiktą (užkontraktuotą) Kūrinį, Savininkas įsipareigoja Aukciono namams atlyginti visus su tokia pretenzija susijusius Aukciono namų nuostolius ir išlaidas.
2.2. Aukciono namai, solidariai su Savininku, garantuoja Aukcionui teikiamo kūrinio autentiškumą. Iki Aukciono pradžios paaiškėjus, kad kūrinys yra plagiatas, klaidingai atributuotas arba suabejojus kūrinio autentiškumu, Aukciono namai pasilieka teisę išimti iš Aukcione parduotinų kūrinių sąrašo tokį kūrinį.
2.3. Aukciono namai, solidariai su Savininku, deda visas pastangas, kad būtų užtikrintos ir apgintos kūrinio autorių teisės, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo  nuostatomis.
 
3. Registracija dalyvavimui Aukcione

3.1. Dalyvauti ir pirkti Aukcione gali fiziniai ir juridiniai asmenys. Fiziniai asmenys, dalyvaujantys Aukcione, turi būti ne jaunesni kaip 18 metų. Pirkėjas Aukcione dalyvauja asmeniškai, arba telefonu, arba per savo atstovą, arba užregistruodamas Nedalyvaujančio pirkėjo anketą, arba realiu laiku nuotoliniu būdu per internetinę Aukciono namų sukurtą arba pasirinktą pardavimų platformą.
3.2. Aukciono dalyvis, norintis dalyvauti Aukcione Pirkėjo teisėmis, turi užsiregistruoti – užpildyti registracijos anketą.
3.3. Registracijos anketoje Aukciono dalyvis turi nurodyti šiuos duomenis:
       (i) fizinis asmuo – vardas, pavardė, adresas, telefonas, elektroninio pašto adresas, paso arba ID kortelės dokumento kopija, banko ar kreditinės kortelės rekvizitai;
       (ii) juridiniai asmenys – pavadinimas, įmonės kodas, buveinės adresas, PVM mokėtojo kodas, telefonas, elektroninio pašto adresas, interneto svetainė, įgalioto įmonės atstovo dalyvauti Aukcione vardas, pavardė, telefonas, elektroninio pašto adresas.
       (iii) registracijos anketoje Aukciono dalyvis turi nurodyti, ar nupirktą kūrinį jis išsigabens pats, ar reikės transportavimo paslaugų, kurios yra suteikiamos už papildomą mokestį.
3.4. Norintis dalyvauti Aukcione telefonu, Registracijos anketoje turi nurodyti lotų, dėl kurių norima varžytis, numerius, bei dalyvio telefono numerį, kuriuo Aukciono namų darbuotojai susisieks su dalyviu tiesiogiai Aukciono eigoje. Telefonu galima varžytis tik dėl tų lotų, kurių pradinė kaina yra 500 Eur ar daugiau.  Jeigu Aukciono dalyvis skambučio metu yra už ES ribų ar dėl kokių kitų priežasčių telefoninis pokalbis būtų apmokestinamas papildomais mokesčiais, Aukciono namų darbuotojai susisiekia su juo IP telefonijos priemonėmis, kurios turi būti įdiegtos Aukciono dalyvio telefone.  Aukciono namai neatsako už telefoninio ryšio sutrikimus. Jeigu aukciono metu, paskambinus telefonu dalyvaujančiam pirkėjui, jis neatsiliepia, Aukciono namai už jį skelbia perką nurodytą lotą už pradinę kainą, bet nedaugiau (nedalyvauja varžymesi).
3.5. Aukciono dalyvis, norintis dalyvauti Aukcione fiziškai nebūdamas salėje  (toliau – Nedalyvaujantis dalyvis), registracijos anketoje, be įprastinių registracijos anketoje teikiamų duomenų, turi nurodyti Meno kūrinį (-ius), kurį jis nori pirkti, bei didžiausią Akceptuotą („plaktuko“) kainą, kurią jis sutinka mokėti už tą kūrinį. Protokolavimo tikslais Aukciono namai savo nuožiūra suteikia Nedalyvaujančiam dalyviui numerį.
3.6. Aukciono dalyvis, norintis dalyvauti Aukcione realiu laiku nuotoliniu būdu per internetinę Aukciono namų sukurtą arba pasirinktą pardavimų platformą, turi užpildyti registracijos anketą, o joje pasirinkti nuotolinį dalyvavimo būdą. Likus valandai iki Aukciono, jis gaus elektroninį laišką su PIN kodu, su kuriuo galės jungtis prie nuotolinio aukciono platformos. Nuotoliu dalyvaujantis pirkėjas supranta, kad kartais galimi atvejai, kai nuotolinė platforma ir salėje esantys Aukciono dalyviai kainą pasiūlo vienu metu, ir sutinka, kad tokiais atvejais pirmenybė būtų teikiama  aukciono salėje esančiam dalyviui. Aukciono namai neatsako dėl internetinio ryšio sutrikimų, nei dėl galimų kibernetinių atakų poveikio, dėl kurių sutrinka internetinės pardavimų platformos veikla, o dalyviai, užsiregistravę dalyvauti internetu, netenka galimybės toliau dalyvauti aukcione. Net jeigu internetinės platformos veikla sutrinka dėl bet kokių priežasčių, Aukcionas fizine prasme (kaip renginys) vyksta toliau ir yra legitimus. Tokiais atvejais yra įtvirtinamas Salės (fiziškai Aukcione dalyvaujančių pirkėjų) pirmumas internetinių pirkėjų atžvilgiu.
3.7. Registracijos anketą galima užpildyti internetinėje erdvėje (on-line) Aukciono namų interneto svetainėje, arba užpildyti Aukciono kataloge esančią formą ir atsiųsti el. paštu [email protected]. Registracijos anketą taip pat galima užpildyti Aukciono organizavimo vietoje ekspozicijos metu ar prieš Aukciono pradžią.
3.8. Registracijos anketos, siunčiamos el. paštu arba registruojantis „on-line“ turi būti gaunamos likus nemažiau 4 val. iki Aukciono pradžios. Registracija aukcionui laikoma baigta, kai Pirkėjas sulaukia iš Aukciono namų tai patvirtinančio laiško. Aukciono namai gali pareikalauti pateikti papildomus dokumentus, kad būtų užbaigtas registracijos procesas. Registracija Aukciono vietoje baigiasi likus 10 min. iki Aukciono pradžios.
3.9. Dalyviams, užsiregistravusiems dalyvauti on-line per internetinę pardavimų platformą, bus taikomas kainos kėlimo limitas. Jeigu dalyviai norės pasididinti kainos kėlimo limitą, jie turi susiekti su Aukciono namais likus nemažiau 48 valandoms iki Aukciono. Aukciono namai turi teisę paprašyti papildomų duomenų, kad kainos kėlimo limitas būtų padidintas; jų nepateikus limitas nebus padidintas.
3.10. Aukciono namai atsako už registracijos duomenų konfidencialumą. Anketose pateikta informacija nebus perduota, perleista ar kitu būdu atskleista tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai to imperatyviai reikalauja galiojantys teisės aktai.
3.11. Aukciono namai deda visas pastangas, kad Meno kūrinių metrikos būtų tikslios ir pateikiami teisingi duomenys apie Aukcione parduodamus Meno kūrinius, tačiau neprisiima atsakomybės už galimas klaidas. Aukciono dalyviai yra primygtinai raginami pirkti tik atidžiai apžiūrėję norimus įsigyti Meno kūrinius priešaukcioninėje ekspozicijoje bei kritiškai įvertinti jų būklę ir autentiškumą. Aukciono dalyviai gali konsultuotis su Aukciono namų ekspertais arba atsivesti į ekspoziciją savo ekspertus bei remtis jų rekomendacijomis dėl pirkimo. Aukciono namai po pirkimo fakto nepriima jokių pretenzijų dėl nusipirktų Meno kūrinių.
3.12. Likus nemažiau nei 72 val. iki Aukciono, Aukciono dalyviai gali paprašyti Aukciono namų pateikti jiems juos dominančio kūrinio Būklės aprašymą. Būklės aprašyme bus pateiktas detalus objektyvus objekto būklės aprašymas, gautas atlikus atidžią vizualinę apžiūrą, bei atitinkamos fotofiksacijos. Būklės aprašymas siunčiamas elektroniniu paštu.

4. Aukciono vykdymo tvarka
4.1. Aukcionas vyksta Aukciono namų nustatytoje vietoje nustatytu laiku, kurie  nurodomi Kataloge bei Aukciono namų interneto svetainėje, bei realiu laiku nuotoliniu būdu internetinėje platformoje.
4.2. Aukciono namai suteikia galimybę visiems suinteresuotiems asmenims apžiūrėti Aukciono Meno kūrinių ekspozicijoje visus Meno kūrinius ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki Aukciono pradžios. Užsiregistravę Aukciono dalyviai gali gauti nemokamą Aukciono namų specialistų konsultaciją dėl Aukcionui pateikiamų objektų. Dėl individualios konsultacijos laiko būtina iš anksto susitarti Aukciono namų tinklalapyje nurodytais telefonais. Aukciono dalyviai taip pat gali atsivesti savo konsultantus; Aukciono namai sudarys palankias sąlygas kuo atidžiausiai apžiūrėti dominančius kūrinius.
4.3 Aukcionas prasideda nustatytu laiku. Priklausomai nuo parduodamų Meno kūrinių skaičiaus, Aukcionas gali vykti be pertraukos arba su pertrauka.
4.4. Aukciono vedėjas trumpai pristato kiekvieną Meno kūrinį (autorius, pavadinimas, sukūrimo metai) ir skelbia Pradinę kainą. Pradinė Meno kūrinio kaina didinama tokiais intervalais:
      20 Eur – 299 Eur: didinimo intervalas yra kas 10 Eur;
      300 Eur – 999 Eur: didinimo intervalas yra kas 20 Eur;
      1000 Eur – 2999 Eur: didinimo intervalas yra kas 50 Eur;
      3000 Eur – 4999 Eur: didinimo intervalas yra kas 100 Eur,
      5000 Eur – 9999 Eur: didinimo intervalas yra kas 200 Eur;
      10000 Eur – 14999 Eur: didinimo intervalas yra kas 250 Eur;
      15000 Eur – 19999 Eur: didinimo intervalas yra kas 500 Eur;
      20000 Eur – 29999 Eur: didinimo intervalas yra kas 1000 Eur;
      30000 Eur – 49999 Eur: didinimo intervalas yra kas 2000 Eur;
      50000 Eur ir daugiau: didinimo intervalas yra kas 5000 Eur;
4.5. Aukciono dalyviai gali pasiūlyti savo kainą, nelaukdami kainų didinimo intervalais – tuomet jie turi aiškiai pakelti dalyvio numerį, nukreiptą į Aukciono vedėjo pusę ir garsiai paskelbti savo siūlomą kainą.
4.6. Aukciono vedėjas pakartoja kiekvieną pasiūlytą kainą. Kai niekas iš Pirkėjų nebesiūlo didesnės kainos, Aukciono vedėjas skelbia pasiūlytą didžiausią paskutinę kainą, ją pasiūliusio Dalyvio numerį ir kainą pakartoja 3 kartus, fiksuodamas plaktuko dūžiu. Ši kaina yra Akceptuota kaina. Nuskambėjus plaktuko dūžiui, Meno kūrinys laikomas parduotu, o Akceptuota kaina ir ją pasiūliusio dalyvio numeris įrašomi Aukciono protokole.
4.7. Aukcionuojant kūrinius Aukciono namų darbuotojai atstovauja atitinkamas registracijos anketas užpildžiusius Nedalyvaujančius dalyvius, dalyvaujančius telefonu bei realiuoju laiku nuotoliniu būdu dalyvaujančius Dalyvius pakeldami Aukciono namų jiems suteiktą Dalyvo numerį.
4.8. Jeigu kyla ginčas tarp Aukciono dalyvių (nesvarbu, dalyvaujančių ar nedalyvaujančių fiziškai salėje), Aukciono vedėjas savo sprendimu gali kūrinį, dėl kurio kilo ginčas, aukcionuoti iš naujo. Jeigu ginčas dėl pirmumo iškyla tarp skirtingomis formomis dalyvaujančių dalyvių, pirmenybė pirkti kūrinį suteikiama dalyviui, fiziškai dalyvavusiam salėje Aukciono metu.
4.9. Jeigu yra keli Nedalyvaujančio Pirkėjo anketą užpildę asmenys, kurie tam pačiam kūriniui (lotui) nurodė tą pačią kainą, tuomet pirmenybė suteikiama tam Pirkėjui, kuris anketą užpildė anksčiau.
4.10.  Aukcione valstybinėms kilnojamųjų kultūros vertybių saugykloms suteikiama pirmenybė įsigyti kultūros vertybes, įrašytas į nesančių valstybinėse saugyklose valstybės saugomų kilnojamųjų kultūros vertybių registrą. Valstybinės saugyklos atstovas turi būti užsiregistravęs Aukcione bei fiziškai jame dalyvauti, turėti institucijos vadovo įgaliojimą pirkti Meno kūrinius Aukcione. Paskelbus Aukcione galutinę Meno kūrinio, kuris yra kultūros vertybė, kainą, valstybinės saugyklos atstovas turi pirmumo teisę šį Meno kūrinį nupirkti. Šiuo atveju valstybinės saugyklos atstovas turi iškart garsiai girdint kitiems dalyviams pareikšti apie sprendimą pasinaudoti šia pirmumo teise dar prieš pereinant prie sekančio Meno kūrinio aukcionavimo.
4.11. Ženklelis ® kataloge prie kūrinio kainos reiškia, kad yra konfidenciali Rezervinė kaina, kurios Aukcione nepasiekus, kūrinys laikomas neparduotu.
4.12. Pasibaigus Aukcionui, Aukciono dalyviai grąžina Aukciono administracijai dalyvių numerius.
4.13. Aukciono namai savo nuožiūra gali įvesti arba atšaukti įėjimo į Aukciono renginį su bilietais sistemą, bei savo nuožiūra nustatyti bilietų kainas. Pirkėjams, kurie Aukcione pirko Meno kūrinį, bilieto kaina yra grąžinama atsiimant nusipirktą kūrinį arba, pasibaigus Aukcionui,  pasiimant išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą ir grąžinus bilietą.
4.14. Aukciono namai turi teisę išimti bet kurį lotą iš aukcionuojamų darbų sąrašo dėl bet kokios priežasties, jos neatskleidžiant.
 
5. Atsiskaitymas

5.1. Iškart po Aukciono Meno kūrinį nupirkęs dalyvis turi prieiti prie Aukciono administracijos staliuko bei pasiimti jam išrašytą sąskaitą-faktūrą.
5.2. Aukciono administracija kiekvienam Pirkėjui išrašo PVM sąskaitą faktūrą, kurioje nurodo Meno kūrinio numerį, pavadinimą, Akceptuotą kainą ir privalomą sumokėti sumą, kurią sudaro Akceptuota kaina bei Aukciono namų marža su PVM:
      18% – kūriniams iki 5000 Eur Akceptuotos kainos,
      16% – kūriniams nuo 5001 iki 15000 Eur Akceptuotos kainos,
      14% – kūriniams nuo 15001 iki 20000 Eur Akceptuotos kainos,
      12% – kūriniams nuo 20001 Eur Akceptuotos kainos.
5.3. Telefonu ar internetu dalyvaujančiam ir Nedalyvaujančiam Pirkėjui sąskaita yra išsiunčiama elektroniniu paštu kitą darbo dieną. Gautą sąskaitą privalu apmokėti banko pavedimu per 5 darbo dienas (įskaitant tą dieną, kai sąskaita buvo gauta elektroniniu paštu). Sąskaitos originalas, drauge su kūrinio pasu, bus atiduotas atsiimant nupirką kūrinį.
5.4. Apmokėti už įsigytą Meno kūrinį galima Aukciono vietoje grynais pinigais, arba banko kortele, arba banko pavedimu į Aukciono namų nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po Aukciono.
5.5. Mokant Aukciono vietoje banko kortele ar grynais pinigais, Aukciono dalyviui išrašoma PVM sąskaita-faktūra su kasos aparato kasos kvitu bei atiduodamas Meno kūrinys ir kūrinio pasas.
5.6. Sumokėjus banko pavedimu, Meno kūrinys atiduodamas Pirkėjui kai pinigai įskaitomi į Aukciono namų atsiskaitomąją sąskaitą. Banko pavedime būtina nurodyti Pirkėjo vardą ir pavardę, arba įmonės pavadinimą, PVM sąskaitos faktūros arba loto numerį.
5.7. Aukciono namai nepriima mokėjimų už Meno kūrinį iš trečiųjų asmenų. Už parduotą Meno kūrinį turi sumokėti tik užsiregistravęs ir didžiausią kainą už Meno kūrinį pasiūlęs bei Akceptavęs kainą dalyvis, kurio Pirkėjo numeris yra fiksuotas Aukciono protokole, išskyrus atvejus, kai  prieš Aukciono pradžią yra sudarytas trišalis susitarimas tarp Aukciono namų, Aukciono dalyvio ir mokėtojo dėl kitokių mokėjimo sąlygų.
5.8. Pirkėjas privalo iš Aukciono namų atsiimti Meno kūrinį per 5 darbo dienas nuo pinigų sumokėjimo momento. Jei Pirkėjas neatsiima Meno kūrinio per nurodytą laiką, jam skaičiuojami mokesčiai už Meno kūrinio saugojimą – 0,2 % Meno kūrinio Galutinės kainos už vieną parą.
5.9. Jei Meno kūrinį, pagal sutarimą, Pirkėjui pristato Aukciono namai, jie Meno kūrinį Pirkėjui turi išsiųsti per 10 darbo dienų nuo piniginių lėšų įskaitymo į Aukciono namų atsiskaitomąją sąskaitą. Už pristatymą Aukciono namai ima papildomą mokestį, kuris turi būti sumokėtas tuo pačiu metu kaip ir atsiskaitant už Meno kūrinį. Į šią sumą įskaičiuojami pakavimo, transportavimo, muitinės  bei draudimo pervežimo metu (jei taikytina) kaštai.
5.10. Kartu su nusipirktu Meno kūriniu Pirkėjui išduodamas oficialiai Aukciono namų patvirtintas jo pasas.
5.11.  Atsiimdamas Meno kūrinį, Pirkėjas privalo pasirašyti Meno kūrinių atidavimo Pirkėjams žurnale arba analogiškame kurjerio pateikiamame dokumente. Šiuo parašu patvirtinama, kad Pirkėjas Aukciono namams neturi jokių pretenzijų.
5.12. Jeigu Meno kūrinys yra kultūros ir meno vertybė, įrašyta į valstybinę apskaitą, jis išduodamas Pirkėjui kartu su Kultūros vertybių apsaugos reglamentu.
5.13. Jeigu Pirkėjas nori Meno kūrinį (kuriam daugiau kaip 50 metų) išvežti į užsienį, jis turi vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 1424 patvirtintomis Kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų išvežimo iš Lietuvos Respublikos taisyklėmis,  kontaktuoti su atsakinga institucija – Kultūros paveldo departamentu.
5.14. Jeigu Pirkėjas laiku – per 5 darbo dienas po Aukciono – neatsiskaito su Aukciono namais už įsigytą Meno kūrinį, jis neribotam laikui praranda teisę dalyvauti Aukciono namų rengiamuose Aukcionuose, o jo pavardė ir įsiskolinimo suma viešai skelbiama Aukciono namų interneto svetainėje bei paviešinama kitais Aukciono namų pasirinktais viešosios informacijos skleidimo kanalais.
5.15. Jeigu Pirkėjas praranda teisę į Meno kūrinį, kaip nustatyta 5.14 punkte,  Aukciono namai gali Meno kūrinį pasiūlyti pirkti Pirkėjui, Aukciono eigoje siūliusiam intervalu mažesnę kainą.
5.16. Aukciono namai, Pirkėjui neatsiskaičius už Meno kūrinį, turi teisę kreiptis į skolų išieškojimo įmonę ar teismą, ginti savo pažeistas teises įstatymų nustatyta tvarka, įskaitant ieškinį dėl reikalavimo pripažinti Meno kūrinio pirkimą-pardavimą įvykusiu sandoriu bei reikalavimą Pirkėjui sumokėti Aukciono namams bei Meno kūrinio Savininkui priklausančias sumas. 

6. Taikytina teisė ir ginčų sprendimas
6.1. Meno kūrinių Aukciono taisyklėms aiškinti, suprasti ir vykdyti yra taikytina Lietuvos Respublikos teisė.
6.2. Ginčai, kylantys dėl Aukciono namų organizuojamo ir vykdomo Meno kūrinių aukciono tvarkos, sąlygų, Aukcione parduotų Meno kūrinių perleidimo Pirkėjams ir kitų susijusių atvejų, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

* * *