Šiuo metu vykstantys kursai

MIM 2019 rudens trimestras

Parsisiųsti PDF versiją

Meno istorijos mokykla

 

Dailė ir idėjų istorija
Lekt. – prof. dr. Giedrė Mickūnaitė

Lietuvos diasporos dailė
Lekt. – Ilona Mažeikienė

Sav.

Data:
Antrad.

Temos:

Data:
Ketvirtad.

Temos:

I

10.01.

Žodžiai vaizdui: dailė
Vakarų raštijoje

10.03.

Išeivis, emigrantas, pabėgelis:
lietuviškos tapatybės ženklai
vakarietiško meno aplinkoje

II

10.08.

Dailė Antikos raštijoje

10.10.

Lietuva Breisgau Freiburge

III

10.15.

Vaizdas pirmųjų
krikščionių raštuose

10.17.

Terra Australis incognita: lietuviai
Australijoje

IV

10.22.

Dailė Bizantijos raštijoje

10.24.

Lietuviai menininkai Amerikos žemyne

V

10.29.

Dailė Viduramžių raštijoje

10.31.

Pranas Domšaitis - naujos realybės kūrėjas Pietų Afrikoje

VI

11.05.

Dailininko biografija ir
humanistinė dailės
samprata

11.07.

Kūrybiniai menininkų tandemai: nuo JAV iki Australijos

VII

11.12.

Naujųjų laikų dailės teorijos

11.14.

Mūsų kultūros paryžiečiai: Antanas
Mončys, Žibuntas Mikšys, Pranas
Gailius, Vytautas Kasiulis, Svajonė ir
Paulius Stanikai

VIII

11.19.

Naujųjų laikų dailės praktikos

11.21.

Neemija Arbitblatas (Arbit Blatas): litvako kelias

IX

11.26.

Progreso imperatyvas ir
modernizmo dailė

11.28.

Nekasdienė istorija: pastebint grožį
(kolekcininkas Bronius Šredersas
(Bob Sredersas, Australija))

 

Išklausiusiems nemažiau 7-ių paskaitų bus išduodamas kursų baigimo pažymėjimas.

Paskaitų pradžia – 18.15 nurodytomis dienomis. Paskaitos trukmė – 1 val. 15 min. bei 15 min. klausimams ir diskusijoms. Registracijos į paskaitas nėra, paskaitos mokamos, bilieto kaina – 8 Eur.  Vietų skaičius ribotas (max. 40).

Paskaitos vyksta meno galerijoje „Kunstkamera” (Ligoninės g. 4, Vilnius)

Galimi paskaitų temų, lektorių ar datų pasikeitimai. Informacija apie tai bus skelbiama Meno rinkos agentūros Facebook profilyje „Vilniaus Aukcionas“.

Lektoriai:

Giedrė Mickūnaitė – profesorė, dailėtyros bakalauro studijas baigė VDA, magistro ir daktaro laipsnį įgijo Vidurio Europos universiteto Viduramžių studijų katedroje Budapešte, Vengrijoje. Tyrinėja Europos ir Lietuvos Viduramžių ir Naujųjų laikų kultūrą, istorinės atminties ir vaizduotės klausimus, analizuoja rašytinius dailės šaltinius ir Lietuvos žydų kultūros paveldą. Stažavosi Warburgo institute Londone, JK, Woodrow Wilsono tarptautiniame mokslininkų centre Vašingtone, JAV, Katalikiškame Liuveno universitete, Belgijoje, Priešakinių studijų centruose „Collegium Budapest“, Budapešte, Vengrijoje ir „Sofia“ Sofijoje, Bulgarijoje, Harvardo universiteto Bizantinistikos tyrimų centre Dumbarton Oaks, Vašingtone, JAV. Yra Lietuvos mokslo tarybos ir Europos mokslo fondo humanitarinių mokslų bei EK Jungtinės programavimo iniciatyvos „Kultūros paveldas ir globali kaita“ ekspertė, Lietuvos dailės istorikų draugijos narė. Nuolat vykdo mokslinius tyrimus ir jų sklaidą, šiuo metu tyrinėja bizantinės dailės paveldą ir sampratą Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir bendradarbiauja su Oksfordo universitetu įgyvendinant projektą „Jogailaičiai: dinastija, atmintis, tapatybė“. Skelbia mokslo darbus Lietuvos ir užsienio spaudoje, aktyviai dalyvauja nacionalinėse ir tarptautinėse mokslo konferencijose ir projektuose, kuruoja istorinės dailės parodas.

Kursas apžvelgia dailės sampratą Vakarų raštijoje nuo Antikos iki Modernizmo ir aptaria dailės vietą idėjų istorijoje, bei pristato raštijos marginalijų indėlį į dailės istoriografiją. Ciklo paskaitose keliamas klausimas, kaip įvairūs praeities tekstai formuoja ir perteikia vaizdo, dailės ar architektūros kūrinio ir dailininko ar meistro sampratas, kokiais kriterijais vertinama dailė ir kaip tai siejasi su vienalaike kultūros tradicija.

Ilona Mažeikienė – dailėtyrininkė, dailės istorikė, Lietuvos dailės muziejaus Užsienio šalių grafikos rinkinio kuratorė, Vytauto Kasiulio dailės muziejaus vadovė. Vykdo mokslinius tyrimus, rūpinasi jų sklaida. Pagrindinės tyrimų sritys – tarpukario Vilniaus dailė (rengtos disertacijos, skirtos Vilniaus Stepono Batoro universiteto dailės fakulteto aplinkos dailininkų kūryba, tema), užsienio šalių grafikos paveldas Lietuvoje. Pastaruoju metu koordinuoja tęstines programas – „XX a. Lietuvos išeivijos dailės atodangos“, „Lietuvos egzilio paveldo su(si)grąžinimo“ renginių ciklus. Kuruoja nacionalines ir tarptautines parodas, vykdo edukacinius projektus, dalyvauja konferencijose, yra parengusi ir paskelbusi publikacijų, leidinių. Lietuvos dailės muziejaus rinkinių komplektavimo komisijos narė.

Paskaitų kursu siekiama artimiau supažindinti su Lietuvos dailės muziejuje saugomu Lietuvos išeivijos menu, susiformavusios kolekcijos istorija, pagrindinėmis jos sklaidos kryptimis. Atskirų paskaitų programoje laukia pažintis su iškiliomis Lietuvos diasporos meno pasaulio asmenybėmis bei jų kūryba.