LXIV Vilniaus aukcionas

Parsisiųsti katalogo PDF versiją


Rezultatai

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti

Loto numeris Autorius Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina

1 Pranciškus Smuglevičius Mūza Euterpė (muzikos mūza)

2 Pranciškus Smuglevičius Mūza Erato (elegijos mūza)

3 Pranciškus Smuglevičius Mūza Polinnia (lyrikos mūza)

4 Pranciškus Smuglevičius Mūza Mnemosyne (atminties mūza)

5 Pranciškus Smuglevičius Vestigia delle terme di Tito e loro interne pitture | Tito termų liekanos ir jų vidaus tapyba

6 Pranciškus Smuglevičius Domus Aurea 15-os salės lubų plafonas (Nr. 26)

7 Pranciškus Smuglevičius Liucijus Papirijus (Nr. 30)

8 Pranciškus Smuglevičius Vestalė (Vaidilutė) (Nr. 53)

9 Nepriskirtas Pagal Pranciškų Smuglevičių ir Vincenzo Brenna. 11-tos Domus Aurea salės dekoras

10 Nepriskirtas Pagal Pranciškų Smuglevičių ir Vincenzo Brenna. 21-mos Domus Aurea salės dekoras

11 Nepriskirtas Pagal Pranciškų Smuglevičių ir Vincenzo Brenna. 23-ios Domus Aurea salės dekoras

12 Nepriskirtas Pagal Pranciškų Smuglevičių ir Vincenzo Brenna. 23-ios Domus Aurea salės dekoras

13 Nepriskirtas Pagal Pranciškų Smuglevičių ir Vincenzo Brenna. 25-os Domus Aurea salės dekoras

14 Nepriskirtas Pagal Pranciškų Smuglevičių ir Vincenzo Brenna. 25-os Domus Aurea salės dekoras su Minervos, Junonos ir Veneros atvaizdais

15 Janas Bulhakas Vilniaus vaizdai. 6 vnt

16 Janas Bulhakas Vilniaus vaizdai. 6 vnt.

17 Janas Bulhakas Vilniaus vaizdai. 6 vnt.

18 Janas Bulhakas Vilniaus vaizdai. 6 vnt.

19 Leonardas Semaško (Leonard Śiemaszko) J. Pilsudskio laidotuvių procesija ties šv. Teresės bažnyčia

20 Nežinomas autorius (XX a. II p.) Vilniaus panorama su šv. Jono bokštu

21 Rimantas Bajarūnas Vilniaus panorama su oro balionu

22 Bronislovas Jamontas (Bronisław Jamontt) Kiemas Vilniaus žydų kvartale

23 Jūratė Bagdonavičiūtė Vilniaus senamiestyje

24 Bronius Gražys Kazimiero bažnyčia Vilniuje

25 Nežinomas Autorius (XIX a.) Vilniaus panorama │ Vue générale de Wilna

26 Viktoras Petravičius Vilniaus simbolika

27 Juozas Kėdainis Franko namo fragmentas

28 Jonas Kuzminskis Vilnius. Onos ir Mykolo bažnyčios

29 Valerijonas Vytautas Jucys Vilniaus žemutinė pilis pagal Tomo Makovskio 1610 graviūrą

30 Vaclovas Kosciuška Šv. Kristoforas

31 Rimtautas Gibavičius Vilnius

32 Romualdas Orantas Senamiestis

33 Algirdas Repšys Vilnius. Senamiestis

34 Vytautas Kalinauskas Vilniaus vaizdas su kaštonais

35 Jonas Kuzminskis (jaun.) Namas Pamėnkalnio gatvėje

36 Romanas Šaliamoras Stato namą

37 Tomas Rimantas Buivydas Vilniaus kiemas

38 Leonas Lagauskas Senojo Vilniaus panorama. IX

39 Leonas Lagauskas Senojo Vilniaus panorama. XIII

40 Leonas Lagauskas Iš ciklo Vilnius

41 Leonas Lagauskas Iš ciklo Vilnius

42 Kazys Šimonis Peizažas

43 Antanas Rūkštelė Peizažas su gubų rišėjais

44 Vincas Dilka Sodyba ir gubos

45 Vincas Dilka Ruduo Žaliųjų ežerų apylinkėse

46 Jonas Vaitys Rudaminos piliakanis

47 Jonas Vaitys Debesys

48 Jonas Vaitys Rugių laukas

49 Jonas Buračas Kauno marios prie Pažaislio

50 Vincas Norkus Lynažerio prisiminimas

51 Vincas Norkus Stauskynė

52 Donatas Valatka Ruduo... Ruduo...

53 Stasys Jusionis Atodrėkis

54 Juozapas Miliūnas Naktis pamiškėj

55 Juozapas Miliūnas Ten, už kalno

56 Zenonas Varnauskas Žydinčios gėlės

57 Jūratis Zalensas Natiurmortas su verbomis

58 Jonas Daniliauskas Užgavėnių kaukės

59 Valerija Ostrauskienė Demonstracija

60 Sergejus Gračiovas Klaipėdos naro Jono Reliškio portretas

61 Sergejus Gračiovas Žvejų pietūs

62 Vytenis Lingys Berniukas

63 Rimas Zigmas Bičiūnas Venera su paukščiu

64 Leonardas Tuleikis Keistų medžių ritmai

65 Leonardas Tuleikis Susitikimas

66 Henrikas Natalevičius Pieva

67 Mindaugas Skudutis Sodas vasarą

68 Rūta Viktorija Katiliūtė Kopos

69 Linas Julijonas Jankus Kanalas. Medžiai

70 Juzefa Čeičytė Mėlynas angelas

71 Juzefa Čeičytė Bandymas

72 Dalia Kasčiūnaitė Tauragnai

73 Algimantas Jonas Kuras Kompozicija „K”

74 Julius Čepėnas Aleksoto tiltas

75 Algimantas Jonas Kuras Agregatas

76 Povilas Ričardas Vaitiekūnas Pažaislio pieva

77 Algirdas Petrulis Audinys

78 Nijolė Valadkevičiūtė Sodas

79 Jūratė Bagdonavičiūtė Vasara

80 Aloyzas Stasiulevičius Regėjimas

81 Valentinas Antanavičius Sėdinti

82 Algimantas Švėgžda Pavasarinis atvirukas

83 Jonas Gasiūnas Aš statau natiurmortą

84 Valentinas Antanavičius Paukštis

85 Algis Skačkauskas [Aukojimas]

86 Algis Skačkauskas [Trimituojanti]

87 Algis Skačkauskas [Moteris prie staliuko]

88 Algis Skačkauskas Dviese sode

89 Algis Skačkauskas Keliaujantys muzikantai

90 Algis Skačkauskas Samariečiai

91 Algis Skačkauskas Pargriuvusi mergaitė

92 Algis Skačkauskas Be pavadinimo

93 Algis Skačkauskas [Mergina]

94 Jonas Rimša Nameliai kaime

95 Alfonsas Dargis Ruduo | Autumn

96 Vytautas Ignas Natiurmortas su Rūpintojėliu

97 Viktoras Petravičius Trys gracijos

98 Viktoras Petravičius Pavasaris. Merginos pievoje

99 Viktoras Petravičius Be pavadinimo

100 Vytautas Kazimieras Jonynas Hamletas

101 Telesforas Valius Eskizų ciklas „Kaimo idilė“ (5 vnt.)

102 Vytautas Kasiulis Gatvės paveikslų pardavėjas

103 Juzefa Katiliūtė Abstrakcija

104 Romas Viesulas Iš ciklo „Georgikos”, II

105 Romas Viesulas Iš ciklo „Georgikos”, III

106 Romas Viesulas Iš ciklo „Georgikos”, IV

107 Povilas Puzinas Paryžiaus katedra

108 Povilas Puzinas Prieplauka

109 Viktoras Vizgirda Peizažas

110 Nijolė Vedegytė-Palubinskienė Natiurmortas

111 Nijolė Vedegytė-Palubinskienė Natiurmortas su akvariumu

112 Juozas Mieliulis Vanduo ir kurpė

113 Aidas Bareikis Be pavadinimo I

114 Aidas Bareikis Be pavadinimo II

115 Stasys Ušinskas Moters aktas II

116 Stasys Ušinskas Moters aktas I

117 Antanas Kučas Vasara

118 Juozas Olinardas Penčyla (atrib.) Monika Mironaitė Tanės vaidmenyje (A. Arbuzovo spektaklis „Tanė” Vilniaus valstybiniam teatre)

119 Rimtautas Gibavičius Indė šokėja

120 Rimtautas Gibavičius Iš J. Vaičiūnaitės eilėraščių rinkinio „Klajoklė saulė” iliustracijų ciklo, III, IV, V, VI

121 Jonas Kuzminskis Anoj pusėj ežerėlio trys liepelės žydėjo

122 Jonas Kuzminskis Laisvės daina

123 Edmundas Saladžius Be pavadinimo

124 Stasys Eidrigevičius Už juodojo ąžuolo durų (il. K. Sajos „Už nevarstomų durų”)

125 Rimvydas Kepežinskas Einantis

126 Elvyra Kairiūkštytė Vaikai

127 Antanas Kmieliauskas Atgimimas

128 Jakubas Vujekas (Jakub Wujek) Postylla katholicka mniejsza | Mažoji katalikų postilė

129 Ignas Danilavičius (Ignacy Daniłowicz) Skarbiec dyplomatów papieskich, cesarskich, królewskich, książęcych | Popiežių, imperatorių, karalių, kunigaikščių aktų lobynas

130 Nepriskirtas Konvoliutas iš 4 lietuviškų XIX a. knygų

131 Zalman Shneur Poema „Vilna“

132 Aleksandras Vinogradovas (Александр Виноградовъ) Путеводитель по городу Вильне и его окресностямь | Vadovas po Vilnių ir jo apylinkes

133 Adomas Honoris Kirkoras Przewodnik po Wilnie i jego okolicach | Vadovas po Vilnių ir jo apylinkes

134 Juzefas Ignacas Kraševskis (Józef Ignacy Kraszewski) Witolo rauda | Vitolio rauda

135 Nepriskirtas Dziennik Wileński | Vilniaus dienraštis

136 Nepriskirtas Bybeles: tai esti wisas szwentas rasztas seno ir najo testamento, į lietuwiszkaję kalbą perstatytas, isz naujo perweizdėtas ir dewintą kartą iszspaustas

137 Juozas Ambraziejus (Józef Ambrożewicz) Pszczolarz litewski | Lietuvos bitininkystė

138 Juozapas Strumila (Józef Strumiłło) Ogrody północne | Šiaurės sodai

139 Nepriskirtas Prie altoriaus. Maldų knygelė mūsų mažiesiems

140 Nepriskirtas Vilties maldos. Kalinių maldaknygė

141 Boleslovas Stadzevičius Lietuvos praeities vaizdai

142 Autorių kolektyvas 40 wood-cuts: Paulius Augius Augustinavičius, Viktoras Petravičius, Vaclovas Rataiskis-Ratas, Telesforas Valius

143 Kazys Šimonis Dailininko knyga su knyginės grafikos iliustracijomis (63 iliustr., 36 ps.)

144 Nepriskirtas ARS Pirmosios parodos katalogas. Pauliaus Galaunės įvadinis straipsnis.

145 Petras Kalpokas Tapybos technikos vadovėlis

146 Paulius Galaunė (sudarytojas) L'art Lithuanien: un recueil d'images avec une introduction par p. Galaunė

147 Nepriskirtas Kariūnas

148 Nepriskirtas Litovaj popolkantoj

149 Nepriskirtas Meisterwerke der Holzschneidekunst aus dem Gebiete der Architektur, Skulptur und Malerei| Architektūros, skulptūros ir tapybos šedevrų medžio raižiniai

150 Theodor Schreiber Meisterwerke des Städtischen Museums der bildenden Künste zu Leipzig | Leipcigo dailės muziejaus šedevrai

151 Jokūbas Bunimovičius (Jacques Bunimowitsch) Kaimelio gatvė

152 Kazimieras Stabrauskas (Kazimierz Stabrowski) Jūros vaizdas

153 Juozas Puišys Paskutinė vakarienė

154 Theo Tobiasse Ir vėl jaučiu Jeruzalę kaip savo paties dalį | Je ressens Jérusalem comme une partie de moi-méme

155 Theo Tobiasse Le Pont au Change

156 Theo Tobiasse Ruta, arba laimė būti motina | Routh ou le bonheur l’etre mére

157 Aleksandras Macijauskas Turguje, Nr. 19

158 Aleksandras Macijauskas Veterinarijos klinikose, Nr. 43

159 Petras Aleksandravičius Paskutinis darbas

160 Vytautas Šerys Justis