Bybeles: tai esti wisas szwentas rasztas seno ir najo testamento, į lietuwiszkaję kalbą perstatytas, isz naujo perweizdėtas ir dewintą kartą iszspaustas

Aukcionas : LXIV Vilniaus aukcionas

Loto nr. : 136

Pradinė kaina : €80.00

Pardavimo kaina : Neparduotas

Meno kūriniai

Pavadinimas Autorius
Bybeles: tai esti wisas szwentas rasztas seno ir najo testamento, į lietuwiszkaję kalbą perstatytas, isz naujo perweizdėtas ir dewintą kartą iszspaustas Nepriskirtas