Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti

Loto numeris Autorius Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina

1 Pranciškus Smuglevičius Romos visuomenė lanko Tito termų griuvėsius

2 Pranciškus Smuglevičius Bakcho gimimas Semelei (Nr. 17)

3 Pranciškus Smuglevičius Bakcho jaunystė (Nr. 14)

4 Nepriskirtas Vilnius prieš 100 metų Pranciškaus Smuglevičiaus akvarelėse | Wilno z przed stu lat w akwarelach Franciszka Smuglewicza

5 Kazimieras Alchimavičius Tatrų slėnyje

6 Pranciškus Jurjevičius (Franciszek Jurjewicz) Basakojė valstietė

7 Stanislovas Bohušas–Siestšencevičius (Stanisław Bohusz–Siestrzeńcewicz) Skubantys vežimaityje

8 Stanislovas Bohušas–Siestšencevičius (Stanisław Bohusz–Siestrzeńcewicz) Turguje

9 Vincentas Lukaševičius (Wincenty Łukaszewicz) Jaunos moters portretas

10 Kazimieras Mordasevičius (Kazimierz Mordasewicz) Merginos portretas

11 Kazimieras Stabrauskas (Kazimierz Stabrowski) Vandens lelijos (Jono Okunios parko prūde)

12 Boleslovas Buika (Bolesław Buyko, Bujko) Šventojo Angelo pilis Romoje (Castel Sant‘Angelo)

13 Boleslovas Buika (Bolesław Buyko, Bujko) Mečečių stogai jūros fone

14 Romanas Jokūbas Jakimovičius (Roman Jakub Jakimowicz) 6 medžio raižiniai iš serijos „Vilniaus bažnyčios“

15 Romanas Jokūbas Jakimovičius (Roman Jakub Jakimowicz) Albumas su Vilniaus universiteto Dailės skyriaus kursinio darbo kūriniais

16 Kozma Čuryla (Koźma Czuryło) Medžioklė (pašautas paukštis)

17 Jonas Šileika A. Mackevičiaus gatvėje [šalia Kauno meno mokyklos]

18 Vaclovas Kosciuška Lisabona, Edvardo VII parkas

19 S. Butkevičius Katedra su varpine žiemą

20 S. Butkevičius Šv. Mykolo g. Vilniuje

21 Viktoras Petravičius Kauno panorama nuo Žaliakalnio

22 Alfonsas Dargis Lietuvių vestuvių papročiai

23 Povilas Puzinas Peizažas

24 Česlovas Janušas Peizažas su gubomis

25 Vaclovas Kosciuška Pastoralinė scena

26 Jonas Kuzminskis Vilniuj

27 Adomas Miendzyblockis (Adam Międzybłocki) Vilniaus katedra

28 Adomas Varnas Rytmečio vaizdas

29 Kajetonas Sklėrius Peizažas

30 Antanas Samuolis Liga

31 Zigmas Petravičius Lietuvos kariuomenės paradas Vytauto Didžiojo garbei 1930 m.

32 Juozas Bagdonas Kaimo sodybos peizažas

33 Jonas Mackevičius Palangos jūra

34 Jonas Buračas Anykščių ežeras

35 Steponas Varašius Takas per pušyną Birštone

36 Steponas Varašius Tytuvėnų apylinkės, prie Gylio ežero

37 Nežinomas XX a. dailininkas Būsimų Kauno marių vietovių peizažas

38 Jonas Mackevičius Rudens peizažas su pilimi ant kalno tolumoje (Šveicarija)

39 Jonas Mackevičius Peizažas su šieno gubomis (Šveicarija)

40 Jonas Mackevičius Peizažas su upeliu (Šveicarija)

41 Augustinas Savickas Medžiai pavasarį

42 Jānis Brekte Vilniaus senamiestis [šv. Mykolo gatvė]

43 Antanas Krištopaitis Šv. Jokūbo ir Pilypo bažnyčia Vilniuje

44 Antanas Krištopaitis Vilnius. Šv. Petro ir Povilo bažnyčia

45 Antanas Krištopaitis Juodkrantės bažnyčia

46 Antanas Krištopaitis Diptikas „Šiauliai. Naujieji rajonai”

47 Sergejus Gračiovas Krymo pakrantė

48 Vaclovas Kosciuška Natiurmortas su vaikiškais žaisliukais

49 Kazys Šimonis Be pavadinimo

50 Kazys Šimonis [Pienių simfonija]

51 Vytautas Povilaitis Be pavadinimo

52 Vytautas Povilaitis Mergaitės portretas

53 Vytautas Povilaitis Be pavadinimo [Stilizuota galva]

54 Leonardas Gutauskas Madona

55 Jonas Čeponis Merginos portretas

56 Jonas Čeponis Vilnius rudenį

57 Juozapas Miliūnas Vilnius rudenį

58 Stasys Jusionis Diptikas „Bobų vasara”

59 Henrikas Čerapas Alijošius ir žvakidė

60 Giedrius Kazimierėnas „Naktis“ VIII

61 Algis Skačkauskas Laiškas į Paryžių

62 Vygantas Paukštė Šešėliai

63 Ramūnas Čeponis Langas

64 Ričardas Filistovičius Senamiestyje

65 Raimundas Sližys Atsisukę vyriškiai

66 Raimundas Sližys Draugės

67 Gintautas Vasionis Piliarožės ir saulėgrąžos

68 Gintautas Vasionis Raudoni ir mėlyni vilkdalgiai

69 Vytautas Monkevičius Peizažas

70 Jūratė Sasnauskienė Žiemos peizažas

71 Juzefa Čeičytė Ženklas

72 Juzefa Čeičytė Bandymas

73 Juzefa Čeičytė Mėlynas angelas

74 Juzefa Čeičytė Karalius

75 Juzefa Čeičytė Sėdinti figūra

76 Petras Lincevičius Be pavadinimo

77 Petras Lincevičius Snaigė (Sarkofagas Vermeeriui)

78 Kristina Kurilionok Pabėgimas

79 Kristina Mažeikaitė Šviesios naktys II

80 Viktoras Paukštelis Geltonas saulėlydis

81 Viktoras Petravičius Trys gracijos

82 Eugenijus Kulvietis Peizažas su upės vingiu

83 Pranas Lapė Peizažas

84 Česlovas Janušas Peizažas su upeliu

85 Antanas Rūkštelė Peizažas

86 Antanas Rūkštelė Peizažas su koplytstulpiu

87 Kazimieras Žoromskis Dominikonų gatvė Vilniuje

88 Pranas Gailius Likimas

89 Pranas Gailius Bučinys

90 Juzefa Katiliūtė Abstrakcija

91 Vytautas Kasiulis Siuzana ir seniai

92 Vytautas Kasiulis Muzikantai ir šokėjas

93 Vytautas Kasiulis Pora tautiniais drabužiais

94 Vytautas Kasiulis Šv. Kristoforas

95 Vytautas Kasiulis Motina su vaiku

96 Adomas Galdikas Abstrakti kompozicija

97 Kęstutis Zapkus Be pavadinimo

98 Henrikas Šalkauskas Abstrakcija

99 Eva Kubbos (Ieva Kubosaitytė) Abstrakcija

100 Antanas Tamošaitis 12 litografijų rinkinys

101 Anastazija Tamošaitienė 10 litografijų rinkinys

102 Adomas Galdikas Nukryžiuotasis

103 Adomas Galdikas Peizažo eskizas

104 Adomas Galdikas Peizažo eskizas

105 Jonas Steponavičius Rūpintojėlis

106 Stasys Ušinskas Kostiumo eskizas „Vyras su tūba“ J. Štrauso operetei „Šikšnosparnis“

107 Stasys Ušinskas Kostiumo eskizas „Karininkas su kardu“ J. Štrauso operetei „Šikšnosparnis“

108 Antanas Kučas Vilniui 650 II

109 Antanas Kučas Vilniui 650 III

110 Eglė Marija Kučaitė Šventinis Vilnius II

111 Vladas Liatukas Didysis kiemas

112 Adasa Skliutauskaitė Vaikų darželyje

113 Valerijonas Vytautas Jucys Aktas

114 Daina Steponavičiūtė Dainavos šalies padavimai. Augalai II

115 Šarūnas Leonavičius Leoparderma

116 Autorių kolektyvas Miniatiūrų rinkinys (51 kūrinys)

117 Henricus Hondius Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir kaimyninių regionų žemėlapis su Dniepro vagos kartografine schema | Magni Ducatus Lithvaniae Caeterarumque Regionum illiadiacentium exacta descrip.

118 Juozapas Ozemblauskas (Józef Oziębłowski) Abėcėlė su paveiksliukais vaikams mokytis pažinti raides | Abecadło obrazkowe dla dzieci uczących się poznawać litery | 24 litografijos

119 Napoleonas Orda Siesikų pilis nuo ežero

120 Napoleonas Orda Trakai prie Trakų ežero | Troki nad jeziorem Trockiem

121 Jokūbas Bunimovičius (Jacques Bunimowitsch) Arkliai arime

122 Vladimiras Magidey (Vladimir Magidey) Rašanti moteris

123 Nežinomas lietuvių liaudies meistras (Žemaitija) Krucifiksas

124 Nežinomas lietuvių liaudies meistras Šventasis Jonas Nepomukas

125 Nežinomas lietuvių liaudies meistras (Šiaulių kraštas) Šventasis Jonas Nepomukas

126 Nežinomas lietuvių liaudies meistras (Prienų apylinkės) Koplytstulpio dalis „Nukryžiuotasis su Švč. Mergele Marija ir šv. Jonu Evangelistu”

127 Nežinomas lietuvių liaudies meistras Pieta

128 Nepriskirtas Šiluvos Švč. Mergelė Marija su kūdikiu

129 Nežinomi lietuvių liaudies kryždirbiai Trys ornamentuoti kryžiai „saulutės“

130 Nežinomi lietuvių liaudies kryždirbiai Du ornamentuoti kryžiai „saulutės“

131 Juozas Zikaras Dr. Vinco Kudirkos portretas

132 Vytautas Kašuba Mindaugas Lietuvos karalius

133 Nežinomas XX a. dailininkas Bruožio kova dėl tiesos baigėsi žūtimi | Slavikai – 1947 m.

134 Bernardas Bučas (atrib.) Kristus laimina sužeistą nepriklausomos Lietuvos karį

135 Juozas Mikėnas Skulptūros „Pirmosios kregždės“ modelis

136 Robertas Antinis (vyr.) Šeima

137 Stanislovas Kuzma Mauduolė

138 Kazys Binkis Vilnius, 1323–1923 [istorijos apžvalga]

139 Autorių kolektyvas Ferdinand Ruszczyc. Zycie i dzielo

140 Mečislovas Valis (Mieczysław Wallis) Canaletto. Varšuvos dailininkas | Canaletto. Malarz Warszawy

141 Aleksandras Gribojedovas (Грибоедов, Александр Сергеевич) Горе от ума: комедия в четырёх действиях в стихах

142 Pablo Picasso Gėlių puokštė

143 Henri Matisse Šokis

144 Salvadoras Dali (Salvador Dali) Tuno žūklė

145 Salvadoras Dali (Salvador Dali) Niujorkas: Plaza

146 Johnny Friedlaender Abstrakti kompozicija

147 Viktoras Vasarelis (Viktor Vasarely) Opartinė kompozicija

148 Bernard Charoy Jauna mergina

149 Roberto Matta Kompozicija

150 Theo Tobiasse Rūta ir Boazas