Kazys Šimonis

1887–1978


Biografija

Dailininkas, tapytojas. Gimė 1887 m. Starkonyse (Kupiškio r.). Mirė 1978 m. Kaune.
1908–1910 m. tapybos mokėsi pas Tadą Daugirdą, 1911–1917 m. tarnaudamas Rusijos kariuomenėje Kijeve, 1917–1918 m. Peterburge Fedosejevo piešimo kursuose, 1920–1921 m. – Kaune, privačioje Adomo Varno dailės studijoje. 1919–1924 m. dėstė piešimą Kauno „Aušros“ gimnazijoje, mokytojų kursuose, 1934–1946 m. dirbo Kauno meno mokyklos bibliotekos, muziejaus vedėju. 1947–1959 m. dėstė piešimą Kauno politechnikos institute. Surengė individualių parodų: Kaune (1925, 1929, 1949, 1958, 1967, 1977), Vašingtone, Bostone, Čikagoje (1925), Rygoje (1926), Klaipėdoje ir Paryžiuje (1927), Vilniuje (1968, 1975). LTSR nusipelnęs meno veikėjas (1962), LTSR liaudies dailininkas (1972).
K. Šimonis nutapė kompozicijų, peizažų, portretų, natiurmortų. Taip pat sukūrė Kazio Binkio, Vinco Krėvės, Simono Daukanto ir kt. autorių kūrinių, mokyklinių vadovėlių, lietuvių tautosakos leidinių iliustracijų, ekslibrisų, plakatų, pašto ženklų projektų, apipavidalino spektaklių, sukūrė tapytą dekoratyvinį pano Birštono svetainei (1938, neišliko), parašė atsiminimų knygą „Gyvenimo nuotrupos“ (1959).
Greta individualios kūrybos dailininkas visą gyvenimą domėjosi ir liaudies menu: rinko ir piešė liaudies meno dirbinius, gilinosi į valstiečių buitį, papročius, užrašinėjo tautosaką. K. Šimonio pieštuose stogastulpiuose, koplytstulpiuose, kryžiuose bei antkapiniuose paminkluose („krikštuose“) aiškiai matomas dailininko įsijautimas į piešiamo objekto struktūrą, jo vidinę sąrangą, dekoro savybes. Ryškus ritmo ir silueto jutimas, mokėjimas perteikti paminklo charakterį.
Parengta pagal LDM Dailininkų duomenų bazę.
 
Apie kūrybą:
Trečiajame dešimtmetyje subręsta individuali K. Šimonio pasaulėjauta: išryškėja mėgstami motyvai ir stilistinės ypatybės, fantastinė poetiška kūrybos kryptis. Jo amžininkai pastebi dailininko dėmesį istorinei tautos praeičiai, folklorinį mąstymą ir fantastinį kūrybos pobūdį. Jo mąstymo krypčiai bei vidinio pasaulio tobulėjimui turėjo didelės reikšmės Vydūno pažiūros ir lietuvių romantikų iškeltas požiūris į Indiją, kaip baltų protėvynę.
(...) Ir vis dėlto daugiausia peno jis gavo iš moderno, kuris buvo svarbiausias visų jo meninių ieškojimų postūmis. Susipažinęs iš arčiau su šia meno kryptimi jaunystėje, jis nuolat juto jos trauką. Pirmiausiai modernui jis išliko ištikimas tuo, kad buvo įsitikinęs, jog grožis – tai ne realios tikrovės ypatybių perkėlimas į meną, o poetinės dailininko fantazijos vaisius. (...) Tad tikrovės regimybę jis pakylėdavo iki folklorinio mąstymo, įžvelgdavo joje ir praeities prisiminimus, ir ateities nuojautą.
Parengta pagal: N. Tumėnienės įvadinį straipsnį kataloge „Kazys Šimonis“ / sud. N. Tumėnienė, Vilnius: Vaga, 2006, p. 15, 20.

Šiandien galerijoje galima įsigyti

Pavadinimas Kaina
Malda €465.00

Pardavimų istorija

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti

Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina

Priekalnės

Miškas

Prie pasakų angos

Peizažas su medžiu

Koplytėlė

Mergelė su ramunėm

Šešėliai

Puošena

Kauno Vytauto Didžiojo bažnyčia

Laumės

Alyvų šakelė

Palangos parko kampelis

Pušis

Garsų miestas

Aukojimas

Jūra

Kalvarijos kelias

Kalvarijos kelias

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Mindaugo pilies griuvėsiai Naugardėlyje

Žiema

Vaidilutė

Deivė Jūratė

Aušra

Piemenukas prie pasakų vartų

Karalaičio pasakų miestas

Praeitis

Pakopos

Pasaka „Našlaitėlė ir pamotė”

Pasakos kraštas

Preliudas

Vieniša erdvėj

Prieaušryje

Svajonių miestas

Koplytstulpis

Kaunas, Jonavos gatvė

Sodybos liekanos

Laukelis

Trakų pilies griuvėsiai

Autoportretas

Kauno pilies griuvėsiai

Muzikos miestas

Kauno Vytauto Didžiojo bažnyčia

Pakluonis

Sodybos liekanos

Vėjelis

Palangos parko pušelės

Šešėliai

Žiema

Pušelės

Mykolo Šleževičiaus ir jo sutuoktinės Domos portretas

Vaizdelis iš Gardino g.

Skambantis miškas

Simfonija

Kaligrafinio teksto projektas (pagal K. Šimonio eiles)

4 lapai iš eskizų sąsiuvinio

Laukelis

Alegorinė kompozicija

Pavasaris

Kompozicija su piramidėmis

Gėlė nišoje

Misionierius

Vaidilutė (Mergaitė su žiburiu)

Pienės

Preliudas

Medžiai

Skausmas

Kalnų šventykla

Kalnų šventykla

Senkapiai

Vienumoje

Ekstazė

Ekstazė

Žemės žiedai

Simfonija. Andante

Miglose

Koplytstulpiai

Žiema

Be pavadinimo

Be pavadinimo

Povandeninis pasakų pasaulis

Kaunas. Italijos g atvė (dabar Mackevičiaus)

Vėjo pagairėje (variantas)

Pušelės

Stirnelė miške

Piliakalnis

Ramybės šalis

Vaidilutė

Be pavadinimo

Moteris su žvake

Laukinės galvutė

Sutemos

Vaikystės pasaulis

Preliudas

Preliudas

Praeities paminklas

Praeities paminklas

Praeities paminklas

Draugai

Draugai

Draugai

Rytas

Į gyvenimo šviesą

Peizažas su upės vingiu

Miško miestas

Keleivis

Vėjelis

Pasakos kraštas

Žiema

Sodybos liekanos

Piešinių albumas „Paišymas” (25 lapai)

Be pavadinimo

Vasaros naktis

Pienės

Be pavadinimo

[Pienių simfonija]

Gėlė nišoje

Mergaitė

Vėjo pagairėje

Vėjo pagairėje

Paparčio žiedas

Peizažas su sodyba

[Miestas]

Laukas prie Palangos

Ramunės

Kauno senamiestis

Žiedų takas

[Veidas virš liepsnos]

Miškas

Peizažas

Peizažas

Peizažas

Dailininko knyga su knyginės grafikos iliustracijomis (63 iliustr., 36 ps.)

Miško šventė

Amžinas žydas

Amžinas žydas

Amžinas žydas

Svajos deivė

Karžygys

Karžygys

Be pavadinimo [Deivė]

Sodybos liekanos

Rytmetis

Pajūryje

Kalvoje

Susitikimas

Palaima

Rūpintojėlis

Dosnumo ranka

Kazys Šimonis | Čiurlionio motyvais

Kazys Šimonis | Albumas „Peišymas”

Kazys Šimonis | Praeitis

Kazys Šimonis | Žinijos indas

Kazys Šimonis | Prie Kauno pilies griuvėsių

Kazys Šimonis | Malda saulei

Kazys Šimonis | Karalaitė su žvaigžde