Atsiminimai apie Vilnių XIX–XX a.

Aukcionas : LXXV Vilniaus Aukcionas

Loto nr. : 113

Pradinė kaina : €2500.00

Pardavimo kaina : Neparduotas

Meno kūriniai

Pavadinimas Autorius
Atsiminimai apie Vilnių XIX–XX a. Nepriskirtas

Atsiminimai apie Vilnių XIX–XX a. 17 knygų, 19 bibliografinių pozicijų rinkinys
1. Juzefas Ignotas Kraševskis (Józef Ignacy Kraszewski 1812–1887)
Obrazy z życia i podróży przez J.I.Kraszewskiego | J.I.Kraszewskio vaizdai iš gyvenimo ir kelionių 
T.I-II. T.II – Wspomnienia Wilna (1830–1835). Wydanie Adama Zawadzkiego. 1842, Wilno, Nakladem i drukiem Jozefa Zawadzkiego, 223, 211 p.
2. Płacyd Jankowski (1810–1872) 
Kilka wspomnień uniwersyteckich/przez Johna of Dycalp | Keletas Universiteto prisiminimų
1854, Wyd. nowe dopelnione. Wilno, nakład i druk T. Glückberg, 192 p.
3. Edward Bonifacy Pawłowicz (1825–1909)
Wspomnienia znad Wilji i Niemna. Studya–Podróże | Prisiminimai
1883, Lwów, Nakładem autora, [3], 310 p.
4. Jan Prusinowski (1818–1892), Maurycy Krupowicz (1823–1891)
Po ziarnie. Zbiorek pamiątkowy. | Po grūdelį. Atsiminimų rinkinys
1861, Wilno, Nakł. Wydawców, Drukiem A.Syrkina, 292 p.
5. Tomas Jurgis Dobševičius (Tomasz Jerzy Dobszewicz; slapyv. D. Ejtwid, 1807–1881) 
Wspomnienia z czasow, ktore przeżylem przez Tomasza Dobszewicz. | Tomo Dobševičiaus prisiminimai iš tų laikų, kuriuos išgyveno.
1883, Krakow, w drukarni „Czasu“ fr. Kluczynskiego, 216 p.
6. Влади́мир Ива́нович  Харке́вич  (1856–1906) 
1812 год в дневниках, записках и воспоминаниях современников | 1812 m. iš dienoraščių, užrašų ir amžininkų atsiminimų
Материалы Воен.-учен. арх. Гл. Штаба. Вып. 4
1907, Вильна, Тип. Штаба Виленск. Воен. Окр., 89 p. 
7. Pamiętniki Jakóba Gieysztora z lat 1857–1865 poprzedzone wspomnieniami osobistemi prof. Tadeusza Korzona oraz opatrzone przedmowa i przypisami. | Jakóbo Gieysztoro dienoraščiai 1857–1865 m. 
Tom I-II. 1913, Wilno, Biblioteka Pamietnikow, nakladem Tow, Udz. „Kurjer Litewski”, 420, 380 p.
8. Joseph Frank (1771–1842)
Pamiȩtniki D-ra Józefa Franka, profesora Uniwersytetu Wileńskiego z francuskiego przetłumaczył, wstȩpem i uwagami opatrzył Władysław Zahorski. | Iš prancūzų kalbos išversti Vilniaus universiteto profesoriaus daktaro Józefo Franko atsiminimai su Władysławo Zahorskio įvadu ir komentarais; T.I-III, 235, [3]; 305, [5]; 203, [3] p.
1913, Wilno: Druk J. Zawadzkiego.
9. Aleksander Guttry (1813–1891)
W przededniu wiosny ludow. Wspomnienia Aleksandra Guttrego z r. 1846–48; | Tautų pavasario išvakarėse. Aleksandro Guttry atsiminimai 1846–48. Wydal i przedmowa opatrzyl Maciej R. Wierzbinski, 
1913, Wilno, Kurjer Litewski, 172 p. 
10. Juliusz Kaden–Bandrowski (1885–1944)
Wyprawa wileńska
1921, Warszawa, Tlocznia Wl. Lazarskiego, 48 p., iliustr. Jano Bulhako nuotraukos.
11. Czesław Jankowski (1857–1929)
Z dnia na dzień: Warszawa 1914–1915 Wilno | Diena dienon: Varšuva 1914–1915 Vilnius 
1923, Wilno, K. Rutski, [2], 413 p.
12. Konvoliutas iš 3 knygų: 
Joachim Lelewel (1786–1861) 
Pamiętnik z roku 1830–1831. | Dienoraštis 1830–1831 m.
1924, Warszawa, Instytut wydawniczy „Bibljoteka Polska“, XII, 163, [2], [12].
Ludwik  Mierosławski (1814–1878) 
Pamiętnik Mierosławskiego, 1861-1863. |  Mierosławskio dienoraštis, 1861-1863
1924, Warszawa: Instytut wydawniczy „Bibljoteka Polska“, 214
Józef  Piłsudski (1867–1935)
Moje pierwsze boje. Wspomnienia, spisane w twierdzy magdeburskiej | Mano pirmosios kovos. Prisiminimai, parašyti Magdeburgo tvirtovėje
1925, Warszawa: Instytut wydawniczy „Bibljoteka Polska“, 183 p.  
13. Stanisław  Morawski (1802–1853)
Kilka lat młodości mojej w Wilnie (1818–1825). Wydali Adam Czartkowski i Henryk Mościcki. Czasy i Ludzie. | Keli jaunystės metai Vilniuje (1818–1825). Juos paskelbė Adam Czartkowski ir Henryk Mościcki. Laikai ir žmonės
1924, Instytut Wydawniczy "Bibljoteka polska", 542 p.
14. Gabriela Puzynina (1815–1869) 
Z Güntherów Gabrjela Puzynina: W Wilnie i w dworach litewskich: pamiętnik z lat 1815–1843. | Vilniuje ir Lietuvos dvaruose: 1815–1843 m. dienoraštis
1928, Wilno,  druk Józefa Zawadzkiego, 389 p.
15. Edward Woyniłłowicz (Wojniłłowicz, biał. Эдвард Вайніловіч, Edvard Vajhniłovič, 1847–1928) 
Wspomnienia 1847–1928. Częsc pierwsza. | Atsiminimai 1847–1928. Pirma dalis.
1931, Wydał, wstępem i przypisami opatrzył J. Iwaszkiewicz. - Wilno, Nakł. Komitetu Uczczenia Edwarda Woyniłłowicza; skł. gł. w Księgarni Józefa Zawadzkiego, XXIV, 365 p.
16. Stanislaw Szumski (1789–1871)
W walkach i więzieniach. Pamiętniki Stanislawa Szumskiego 1812–1848. Z 17 iliustracjami. 
1931, Wydal Henryk Moscicki. Okladkę rysowal Jerzy Hoppen. Wilno, Zawadzki, 216 p.
17. Lucjan Bochwic (1864–1938)
Wspomnienia uniwersyteckie; Warszawa 1882–1885, Petersburg 1885–1887 
Z dawnych wspomnień sądowych | Universiteto prisiminimai; Varšuva 1882–1885, Peterburgas 1885–1887 Iš senų teismo prisiminimų 
1938, Wilno, Skład Główny w Księgarni Józefa Zawadzkiego, Drukarnia Archidiecezjalna, 133, [2] p.