LXXVIII Vilniaus aukcionas

Parsisiųsti katalogo PDF versiją


Rezultatai

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti

Loto numeris Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina

1 Plutarchas, Visi išlikę veikalai, 1580

2 Apaštalų darbai, 1591, Vilnius, Leono ir Kuzmos Mamoničių spaustuvė.

3 Lenkijos, Lietuvos, Prūsijos, Livonijos ir t. t. karalystės politinė padėtis…, 1642, Elzeviriana

4 Brachel, Istorija mūsų amžiaus įvykių, 1659

5 Temberskis, Panegirika Mykolui Kaributui Vyšnioveckiui, 1669, Cracoviae

6 Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės statutai..., 1693, Vilnius

7 Pžibileckis, Abrys złotego Geroldów fruktu, 1737, Wilno

8 Medininkų arba Žemaitijos vyskupijos susirinkimas, 1752, Vilnius

9 Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus eilėraščiai, 1759, Paryžius

10 Rotarijus, Visuotinės moralinės teologijos priedas, 1771, Vilnius

11 Juan De Ávila, Apie kunigų šventumą ir pareigas, 1789, Vilnius

12 Skarga, Sekmadienių ir švenčių pamokslai visiems metams, 1793, Vilnius

13 Virvičas, Dabartinių laikų geografija, 1794, Vilnius

14 Smuglevičius, Carloni, Mirri, Tito termų liekanos ir jų vidaus tapyba, 1776, Roma

15 Bogušas, Traktatas apie lietuvų tautos ir kalbos kilmę, 1808, Varšuva

16 Narbutas, Senoji lietuvių tautos istorija. Antrasis tomas, 1837, Vilnius

17 Narbutas, Senoji lietuvių tautos istorija. Trečiasis tomas, 1838, Vilnius

18 Mickevičius, dėstomas slavų literatūros kursas Prancūzijos koledže, 1842–1845, Paryžius

19 Jocheris, …literatūros ir mokslo vaizdas Lenkijoje nuo spaudos įvedimo iki 1830 m. imtinai, 1840–1842, Vilnius

20 Jaroševičius, Lietuvos civilizacijos vaizdas nuo seniausių laikų iki XVIII a. pab., 1844, Vilnius, Rafałowicz

21 Kraševskis, Anafielas. Vitolio rauda, 1846, Vilnius

22 Dybovskis, Progresyvus ūkis Lietuvoje, 1850, Vilnius

23 Plateris, Naminių žinduolių gyvūnų, paukščių ir žuvų… sąrašas, 1852, Vilnius

24 Chodzka, Lietuvių legendos, 1852–1860, Vilnius

25 Napoleono kodeksas, 1852, Paryžius

26 Kraševskis, Metamorfozės: vaizdai, 1859, Vilnius

27 Zdanovičius, Sovinskis, Lenkijos literatūros istorijos bruožai, V tomas, 1878, Vilnius

28 A. ir J. Juškos, Svotbinė rėda velůnyčiu liėtùviu, par Juškévičę 1870 metůse, 1880, Казань

29 Kuršaitis, Lietuvių ir lietuvių–vokiečių kalbų žodynai, 1883, Halle

30 Tiškevičius, Buitinio gyvenimo vaizdai Lietuvoje, 1865, Varšuva

31 Giedraitis, Naujas Istatimas Jezaus Christaus Wieszpaties musu, 1816, Vilnius, pas Misionierius

32 Skidell, Išradingiausios homiletikos, 1835, Vilnius

33 Bonaventūra, Ziwatas Pona ir Diewa musu Jezusa Chrystusa, 1808, Vilnius, pas Bazilijonus

34 Rėza, Naujas Testamentas musu Ißganytojo Jezaus Kristaus: lietuwißkay, 1823, Tilžė

35 Summa, 1853, Mintauja, Steffenhagena

36 Šv. Alfonso Maria de Liguori, Apie malda kaipo raktą... 1891. Kontrafakcija

37 Vyr. Vysk. Jono Arnto Rojaus darželis, 1891, Priekulė

38 Ewangeliszki psalmai, 1898, Šilutė

39 Aukso altorius, Naujausis spaudimas pagal tikrą szaltinį 1 spaudimo, 1906, Tilžė, įrišta JAV

40 Skarga, Visu Metu Gywenimai Szventuju. konvoliutas: 6 dalys, 1904–1906, Tilžė, Mauderodės, Schoenke spaustuvės

41 Ewangeliszki psalmai, 1920, Šilutė

42 Bogatskis, … szwento Raszto ludijimai su giesmjû atsidusaujimais, 1890, Tilžė

43 Kantičkos: arba knyga giesmių, graždanka, 1865, Vilnius

44 Grindinio žinios, 1816–1822, Vilniaus Šubravcų draugija

45 Vidaus ir užsienio labdaros istorija su infomacija, Vilniaus labdarybės draugijos mėnesinis žurnalas, 1821, Vilnius

46 Vilniaus dienraštis, Serija – Historya i Literatura, 1827

47 Vaizdai ir moksliniai tyrinėjimai, 1837, Vilnius

48 Vaizdai ir moksliniai tyrinėjimai, 1843, Vilnius

49 Vilniaus laikraštis, 1849, Vilnius, 41 numeris

50 Taikos pasiuntinys, 1895, Klaipėda

51 Kraševskis, Athenaeum, Vienuoliktieji metai, Pilnas 1851 m. kompletas

52 Vilniaus aplankas. Pirmasis numeris, 1857, Vilnius

53 Vilniaus aplankas. Antrasis numeris, 1857, Vilnius

54 Vilniaus aplankas. Ketvirtasis numeris, 1858, Vilnius

55 Vilniaus aplankas. Penktasis numeris, 1858, Vilnius

56 1794 metų politinis kalendorius, Varšuva

57 Lietuviškas dienoraštis 1824 Viešpaties metams, Vilnius

58 1893 m. Vilniaus kalendorius

59 Kalendarz Wilenski Informacyjny na rok 1915, Vilnius

60 Shneur, Strukas, Vilna [Vilnah Poemah Metzuyeret] – šešių dalių poema apie Vilnių, 1923, Berlin, 10 litografijų

61 Žydų periodika tarpukario Kaune, 1920–1940 (11 vnt.)

62 Vilniaus žydų kalendoriai Luach 1892–1940 (34 vnt.)

63 Balinskis, Vilniaus miesto istorija, du tomai, 1836, 1837, Vilnius

64 Kraševskis, Vilnius nuo jo ištakų iki 1750 m. I tomas, peržiūrėtas ir papildytas, 1840, Vilnius

65 Kraševskis, Vilnius nuo jo ištakų iki 1750 m. III tomas, 1841, Vilnius

66 Kraševskis, Vilnius nuo jo ištakų iki 1750 m. IV tomas, 1842, Vilnius

67 Kirkoras, Rinktiniai 1859 m. Vilniaus raštai

68 Sirokomlė, Marcinas Studzinskis: puslapis iš Vilniaus kronikos, 1859, Vilnius Kartu: Kraševskis, Šiandien ir prieš tris šimtus metų: papročių studija, 1863, Vilnius

69 Vinogradovas, Vadovas po Vilnių ir jo apylinkes. Brėžiniai, 2 dalių, 1908, Vilnius

70 Ruščicas, Smuglevičius, Vilnius prieš šimtmetį Smuglevičiaus akvarelėse, 1912, Vilnius

71 Vilniaus kelias 1923, Vilnius

72 Mūsų Vilnius 1932 (23 vnt.), leista Kaune

73 Vilniui vaduoti sąjungos (VVS) atvirukų rinkinys (38 vnt.) 1917–1939

74 Bulhakas, Vilnius J. Bulhako fotografijose, 1924, Vilnius (20 nuotr.)

75 Bulhakas, Vilnius J. Bulhako fotografijose, 1924, Vilnius (10 nuotr.)

76 Bulhakas, 26 metai su Ruščicu, 1939, Vilnius

77 Moščickis, Bulhakas, Ruščicas, Vilnius, 1922, Varšuva

78 Vilniaus lietuvių 1937–1939 vienkartiniai leidiniai (29 vnt.), surišti į tris tomus.

79 Remeris, Bulhakas, Vilnius, 1934, Poznanė

80 Remeris, Bulhakas, Vilnius, 1995 m. reprintas

81 Liuteris, Šeklys, Dr. Mertyno Liuteriaus Misziu knygos, [1896], Tilžė

82 Čepas, Grinius, Janušis, Venclovas, Trumpa senovēs lietuviu istorija. Kontrafakcija

83 Lingis, Kas kaltas? Apysaka musų dienų. Kontrafakcija

84 Pakarklis, Mažoji Lietuva vokiečių mokslo šviesoje, 1935, Kaunas

85 Pakarklis, Vokiečiai apie Mažąją Lietuvą, 1935, Kaunas

86 Vydūno dramaturgijos, prozos kūriniai (iki 1919, 12 vnt.)

87 Vydūno dramaturgijos kūriniai (po 1919, 8 vnt.), 1937, Tilžė

88 Vydūno vertimai (5 vnt.), 1904–1921

89 Vydūno filosofija (8 vnt.), 1907–1947

90 Vydūnas: asmenybė (3 vnt.), 1927–1947

91 Šykopas, Januškevičius, Macijauskas, Lietuvių kalbos gramatika, 1902, Krokuva

92 Klaipėdiškių dainos, Pakalniškis, red. Basanavičius, leid. sud. Buožis, 1908, Vilnius

93 Šojus, Kuršaitis, Pasakos apie paukščius, 3 dalys įrištos kartu. 1912, Heidelberg

94 Arntas, … szesios knygos apie tikra krikszczionuma… 1911, Tilžė

95 Valančius, Giesmių knyga, arba Kantičkos, 1906, Tilžė

96 Szwentas Rastas Senojo ir Naujo Testamento, 1905, Berlynas/Londonas

97 Pro lituania, bulletin, 1918, Lausanne

98 Serafinas, Vytauto Didžiojo mirties 500 metų, albumas, keturiomis kalbomis, 1930, Kaunas

99 Yčas, Biržai. Tvirtovė, miestas ir kunigaikštystė, 1931, Kaunas

100 Lapo, 1577 metų suvažiavimas Rytų Vilkaviškyje, 1932, Kaunas

101 Radziulis, Basanavičiaus gyvenimo vaizdų albumas su biografija, 1937, [Kaunas]

102 Malachovskis–Lempickis, Masonerija buvusios LDK žemėse 1776-1822, III sk. 4 t., 1930, Vilnius

103 Kalenbachas, Mickevičius. 4-tas papildytas leid., 1925, Lvovas

104 Žinija, I–VIII, 1907, Vilnius

105 Visuomenė, Nr. 1, 1910, Vilnius

106 Garnys, Nr. 2, 1910, Kaunas

107 Garnys, Nr. 10, 1924, Kaunas

108 Lietuva ir Rusia, 1912, (6 vnt.), Vilnius, red. Ir leid. Obstas

109 Kuźnia (Kalvė), 1913, Vilnius

110 Lietuvos ūkininkas 1913, Vilnius

111 Moterų dirva, Nr. 5, 1917, Boston

112 Pradalgiai | Santaros priedas, 1917, red. Klimas, Naginskas, Šalčius, Šilingas

113 Vytis, Nr. 7, 1917, Čikaga

114 Žiežirba, Nr. 1, 1917, Petrapilis

115 Ateitis, Nr. 11, 1918, Vilnius

116 Ateitis, Nr. 3, 1927, Vilnius

117 Beraštis, Nr. 1, 1919, Marijampolė

118 Dilgėlės, Nr. 6, 1920, Boston

119 Lietuvos politechnikas, Nr. 2, 1920, Kaunas

120 Kardas, Nr. 6, 1920, Čikaga

121 Moksleivis, Nr. 12, 1920, Čikaga

122 Talka, Nr. 9, 1920, Kaunas

123 Giedra, Nr. 2, 1924, Čikaga, red. Lapelis, Linkus

124 Gyvenimas ir darbas, Nr. 2, 1925, Kaunas

125 Laivas, Nr. 3, 1925, Čikaga

126 Savivaldybių balsas, Nr. 2, 1926, Kaunas, red. Vileišis

127 Knygos, 1926, Kaunas, red. Biržiška

128 Medicina (1926 metinis komplektas), Kaunas

129 Medicina, Nr. 4, 1935, Kaunas

130 Gyvenimas, Nr. 11, 1927, Čikaga

131 Pieno ūkis, Nr. 2, 1927, Kaunas

132 Mūsų dienos, Nr. 16, 1928, Kaunas, red. Binkis, Rimydis

133 Sąsieka, Nr. 12, 1928, Kaunas

134 Radio mėgėjas, Nr. 4, 1928, Kaunas

135 Sargyba, Nr. 1, 1928, Kaunas

136 Juniores, Nr. 3, 1929, Kaunas–Königsberg

137 Kosmos, Nr. 6, 1929, Kaunas

138 Sėjos baras, Nr. 1, 1930, Kaunas, red. Dundzila

139 Meno kultūra, Nr. 5, 1930, Kaunas

140 Naujas laikas, Nr. 7–8, 1930, Bellshill, Škotija

141 Nauji žygiai į misijas, kad viešpatautų Kristus. Nr. 1, 1930, Kaunas

142 Žemės ūkio akademijos metraštis (3 vnt.), 1931–1933, Kaunas

143 Vairas 1931–1932 (5 vnt.), Kaunas

144 Avižonis, VDU Medicinos fakulteto darbai, 1934­–1942, Kaunas

145 Pavasaris, Nr. 2, 1932, Kaunas

146 Skudučiai, Nr. 1, 1934, Zarasai

147 Pajūris, Nr. 6, 1936, Klaipėda

148 Amatininkas, Nr. 5, 1937, Kaunas

149 Karys 1937 (8 vnt.)

150 Antikvarinis kurjeris 1937–1939, red. Dorżynkiewicz, pilnas rinkinys, Vilnius

151 Ugniagesis, Nr. 2, 1938, Kaunas

152 Bibliografijos žinios, Nr. 2, 1938, Kaunas

153 Žvaigždutė, Nr. 4,1938, Kaunas

154 Šviesa, Nr. 1, 1938, New York, red. Bimba

155 Varpelis, Nr. 22, 1938, Vilnius

156 Mūsų jūra, Nr. 1, 1939, Kaunas

157 Bendras Žygis, Nr. 1, 1939, Lietuvos aktyvistų sąj.

158 Trimitas 1939 (13 vnt.), Kaunas

159 Drėma, Mokslui, dailei ir literatūrai populiarinti vienkartinis leid., 1938

160 Rusokaitė­–Pajaujienė, Karosas, Varpos, 1937, Vilnius

161 Meldeblatt – K.P. Žinios, 1943

162 Amtsblatt de Generalkommissars in Kauen, 1943

163 Sportas, 1953 m. komplektas (12 vnt.), Kaunas

164 Laikraščio „Pagalba“ rinkinys, 1930–1936, Klaipėda

165 Kviklys, Mūsų Lietuva, 1964–1968, Bostonas

166 Laucevičius, Popierius Lietuvoje XV–XVIII a., 1967, Vilnius

167 Siniarska–Čaplicka, LR XVI–XVIII veikusių pop. f. filigranai, 1969, Vroclovas

168 Žemaitė gyvenime ir kūryboje, dail. Kučas, 1956, Vilnius

169 Lietuvių dailė, 1954, Vilnius, sud. Gudynas

170 Žmuidzinavičius, 80 m. parodos katalogas, 1957, Kaunas. Su autografu

171 Žmuidzinavičius, parodos katalogas, 1936, Kaunas

172 Šimonis, jubiliejinės parodos katalogas, 1967, Kaunas. Su autografu

173 Kauno fotografijų albumas, Balsys, Vaižgantas, Berlynas

174 Baltrušaitis, Lietuvių liaudies menas, 1948

175 Lietuvos vaizdai atvirutėse (26 vnt.), 1944

176 Estų dailės paroda Kaune, 1937

177 Latvių dailės paroda Kaune, 1937

178 Katiliūtė, parodos katalogas, 1940, Kaunas

179 Kalpokas, Menų ir amatų institutas, 1943

180 Muzikos ir dramos vakaro afiša 1916, Vilnius

181 Smuikų orkestro koncerto afiša 1916, Vilnius

182 Šventinio vakaro afiša 1916, Vilnius

183 Dramos vakaro afiša 1916, Vilnius

184 Teatro afiša „20 dni kozy“, 1917, Vilnius

185 Teatro afiša „Žolnierz krolowej“, 1918, Vilnius

186 Teatro afiša „Komedya“, 1918

187 Teatro afiša „Powrot“, 1918, Vilnius

188 Teatro afiša „Trojka hultajska“, 1918, Vilnius

189 Teatro afiša „Mąź z griesznosci“, 1918, Vilnius

190 Teatro afiša „Powrot“, 1978

191 Teatro afiša „Unici“, 1918, Vilnius

192 Labdaringos loterijos afiša 1918, Vilnius

193 Teatro afiša „Teodor“, 1918, Vilnius

194 Koncerto afiša „Barkaroff“

195 Vilniaus teatro „Reduta“ programėlės (6 vnt.), 1926, Vilnius

196 Vilniaus teatro Reduta žinios 1926, Vilnius

197 Münster, Lapas iš „Cosmographia Universalis“ su LDK žemėlapiu, 1561, su pag. klaida

198 Münster, Europa karalienė, 1628, Bazelis

199 Münster, atvartas iš „Cosmographia universalis“,1578–1588, Bazelis

200 Münster, atvartas iš „Cosmographia universalis“, 1564, Bazelis

201 Radvila, Makowski, Gerritsz, Blaeu, LDK žemėlapis, 1631–1645, Amsterdamas

202 Goos, Coeck, Baltijos pakrančių navigacinis žemėlapis, 1666, Amsterdamas

203 Loon, Pene, Baltijos pakrančių navigacinis žemėlapis, 1693, Paryžius

204 Dankerts, ATR žemėlapis, 1695, Amsterdamas

205 Rizzi–Zannoni, Jabłonowski, Daugialakštis ATR žemėlapis (24 lakštai), 1772, Paryžius

206 Vaugondy, LDK žemėlapis, 1749, Paryžius

207 Güssefeld, Prūsijos ir Maž. Lietuvos žemėlapis, 1775, Niurnbergas

208 Rizzi–Zannoni, Pitteri, Zuliani, Zatta, LDK žemėlapis, 1781, Venecija

209 Remondini, Santini, Rusiškosios LDK žemėlapis, 1776, Venecija

210 Borghi, Carli, LDK žemėlapis, 1789, Siena

211 Albrecht, Reilly, LDK žemėlapis, 1789, Viena

212 Reilly, Prūsijos žemėlapis, 1791, Viena

213 Bodenehr, Vilnius, Lietuvos sostinė, 1740, Augsburgas

214 Lotter, Seutter, ATR žemėlapis, 1756, Augsburgas

215 Streit, Topografinis Prūsijos žemėlapis, 1811, Veimaras

216 Vok. topografinis Lietuvos žemėlapis, Žagarė, 1919, Berlynas

217 Vok. topografinis Lietuvos žemėlapis, Seda, 1918, Berlynas

218 Vok. topografinis Lietuvos žemėlapis, Pumpėnai, 1921, Berlynas

219 Vok. topografinis Lietuvos žemėlapis, Kavarskas, 1918, Berlynas

220 Vok. topografinis Lietuvos žemėlapis, Molėtai, 1921, Berlynas

221 Vok. topografinis Lietuvos žemėlapis, Alytus, 1921, Berlynas

222 Liet. topografinis žemėlapis, Kurtuvėnai, Šiauliai, 1939, Kaunas

223 Liet. topografinis žemėlapis, Krekenava, Panevėžys, 1939, Kaunas

224 Liet. topografinis žemėlapis, Naumiestis, Vainutas, 1938, Kaunas

225 Liet. topografinis žemėlapis, Žasliai, Kernavė, 1937, Kaunas

226 Latv. topografinis žemėlapis, Darbėnai, 1931, Ryga

227 Latv. topografinis žemėlapis, Žagarė, 1927, Ryga

228 Latv. topografinis žemėlapis, Nemunėlio Radviliškis, 1926, Ryga

229 Latv. topografinis žemėlapis, Biržai, 1926, Ryga

230 Latv. topografinis žemėlapis, Zarasai, 1924, Ryga

231 Lenk. topografinis žemėlapis, Vilnius, 1933, Varšuva

232 Lenk. topografinis žemėlapis, Lazdijai, 1929, Varšuva

233 Lenk. topografinis žemėlapis, Nemenčinė, 1933, Varšuva

234 Lenk. topografinis žemėlapis, Maišiagala, 1928, Varšuva

235 Lenk. topografinis žemėlapis, Pariečė, 1927, Varšuva

236 Vilniaus miesto planas, 1935, Vilnius

237 Kauno miesto planas

238 Lietuvos administracinės reformos žemėlapiai iki 1950 m. (99 vnt.)

239 Buračas, Peizažas su koplytstulpiais, 1930

240 Buračas, Butkų Juzė, 1930

241 Karpiński, Belovežo girios žvėrys, (5 vnt.)

242 Urbutis, Kolupaila ir Daugėla, 1945

243 Daugėla, Rėmai

244 Daugėla, Šokėja (V. Adomavičiūtė)

245 Daugėla, Šeima

246 Kazlauskas, Berniukas ir jūra

247 Kazlauskas, Paukščių turgus

248 Kazlauskas, Princo Oranskio Didžioji sala

249 Lietuvos krepšinio rinktinė, 1996, su parašais

250 Danisevičius, Kopūstas, Parafinovičius, Lietuvių erotinė fotografija

251 Wolgemut, Pleydenwurff, Lituania, 1493, leid. Kobergeris

252 Dahlbergh, Pufendorf, Sandomiro mūšio graviūra, 1696

253 Straševičius, Villain, 1831 m. sukilimo vadų ir dalyvių portretai (40 vnt.), 1832–1836, Paris

254 Bozza, Cignozi, Verico, LD kunigaikščio Mindaugo portretas, 1831

255 Bozza, Cignozi, Verico, LD kunigaikščio Gedimino portretas, 1831

256 Bozza, Cignozi, Verico, LD kunigaikščio Algirdo portretas, 1831

257 Bozza, Cignozi, Verico, LD kunigaikščio Jogailos portretas, 1831

258 Bozza, Cignozi, Verico, LD kunigaikščio Vytauto Didžiojo portretas, 1831

259 Bozza, Cignozi, Verico, LD kunigaikščio Žygimanto Senojo portretas, 1831

260 Bozza, Cignozi, Verico, LD kunigaikščio Žygimanto Augusto portretas, 1831

261 Bozza, Cignozi, Verico, ATR karaliaus Stepono Batoro portretas, 1831

262 Bozza, Cignozi, Verico, ATR karaliaus Jono Sobieskio portretas, 1831

263 Bozza, Cignozi, Verico, ATR karaliaus Stanislovo Augusto Poniatovskio portretas, 1831

264 Vilčinskis, Verkių vaizdai (5 lakštai), 1848

265 Vilčinskis, Verkiai, Naujųjų rūmų priekinis fasadas, 1848

266 Vilčinskis, Vilniaus apylinkės, Vingis, 1848

267 Šerė, Regulos kanauninkų bažnyčios griuvėsiai Vidžiuose

268 Oleščinskis, Aušros vartų koplyčia pamaldų metu

269 Oleščinskis, Šv. Nepomukas Vilniaus katedroje

270 Oleščinskis, Nukryžiuotas Išganytojas Vilniaus katedroje

271 Oleščinskis, Tiškevičių Berdyčevo madona

272 Oleščinskis, Šv. Pranciškus Serafiškasis Mykolo bažnyčioje Vilniuje

273 Oleščinskis, Mišios prie Šv. Kazimiero karsto Vilniaus katedroje

274 Orda, Lietuvos vaizdų rinkinys iš „Widoków Historycznych Polski” (25 vnt.)

275 Vilnius. Bekešo ir Trijų kryžių kalnas

276 Vilnius. Pilies kalnas nuo botanikos sodo ir upės pusių (2 vaizdai)

277 Vilniaus panorama, 1861

278 Vilniaus peizažas, 1861

279 Buhe, Žvilgsnis į Vilniaus pilį, 1914–1917

280 Buhe, Pažaislis, 1914–1917

281 Stadzevičius, Lietuvos praeities vaizdai, 1930

282 Alekna, Ekslibrisai (5 vnt.)

283 Bagdonavičius, Ekslibrisai (9 vnt.)

284 Čepauskas, Ekslibrisai (18 vnt.)

285 Didelytė–Abaravičienė, Ex libris

286 Eidrigevičius, Ex libris

287 Jucys, Ekslibrisai (10 vnt.)

288 Katauskas, Ekslibrisai 5 (vnt.)

289 Kisarauskas, Ekslibrisai (11 vnt.)

290 Labutytė–Vanagienė, Ekslibrisai (10 vnt.)

291 Matuliauskas, Ekslibrisai (5 vnt.)

292 Mikšys, Ex libris

293 Liugaila, Pario teismas

294 Rauduvė, Ekslibrisai (5 vnt.)

295 Vaičaitis, Ekslibrisų eskizų albumas

296 Kisarauskas, Dailininko knyga Čiurlioniui atminti, (32 linoraiž.)

297 Jucys, įv. ekslibrisų rinkinys (9 vnt.)

298 Juodikaitis, ekslibrisų rinkinys (32 vnt.)

299 Repšys, VU biblioteka 1570–1970

300 Raugalė, Ekslibris Baltica

301 Jucys, Exlibrispublikation, Nr. 58

302 Čepauskas, Exlibrispublikation, Nr. 67

303 III–oji Vilniaus ekslibrisų bienalė | Katalogas

304 Vilnius–Metropolis Lituaniae | katalogas

305 Mažo formato knygų su knygų iliustracijomis rinkinys (10 vnt.)

306 Mieželaitis, Krasauskas, Žmogus

307 Miniatiūrinių knygų komplektas (9 vnt.)

308 10 iliustruotų knygų

309 Tarybų Lietuvos d-mečio knyga (8 vnt.)

310 1966 metų iliustruotos knygos (7 vnt.)

311 Leonavičius, Kurėnas, Pašto ženklo pirmavaizdis

312 Skabeikienė, Pašto ženklų pirmavaizdžių serija, 1993–95

313 Lelytė, Pašto ženklų pirmavaizdžių serija, 1992

314 Bilietas įėjimui į Seimo posėdį, 1925

315 Valančiaus rankraštinis raštas

316 Steigiamojo Seimo darbai, 1922–1927

317 Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio periodinė spauda

318 Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio priešininkų informaciniai leidiniai

319 Smulkioji Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio spauda

320 Lapė, Balandis su trispalve ir laiškas Bačėnui