Plaketė–bareljefas „Mergelė su fleita“

Bronislovas Zalensas