Lietuvos konsulo Čikagoje Petro Daužvardžio ir Lietuvos generalinio konsulo Niujorke Jono Budrio laiškai originaliame voke su Gedimino Orento reprodukuotomis nuotraukomis

Nepriskirtas