Studentų ateitininkų Abstinentų sekcijos nariai, dalyvavusieji 1925-I-18 susirinkime

Nepriskirtas