Pekla arba amžinas pragaras, ir Giesmes apie kanczias pekloje ir apie keturius paskucziausius daiktus. Stebuklai Dievo szventose dusziose czyszcziaus/[Grigalus Rossignoli]; surinko ir surasze Žemaitis savo broliams.

Nepriskirtas