Luteraus Knygutes / Atminimui pirm 400 Metų nusidawusio Wieros Cʒystyjimo parupïno mieliems Broliams Lietuwiams Kunįgs Dr. Gaigalatis pagal D. Hennig suraßytos

Nepriskirtas