Plaketė–bareljefas „Rugių pjovėjos“

Bronislovas Zalensas