Petras Kalpokas prie darbo [fragmentas]

Antanas Žmuidzinavičius