Plakatas New Yorko lietuvių dailininkų sąjungos dvidešimties metų sukaktuvinė paroda Kultūros židinyje–1972.XI.25–XII.3

Nepriskirtas