Knyga giesmių arba Kanticzkos. Motiejaus Voloncziauskio žemaiczių vyskupo parveizeta ir isznaujo iszspausta.

Motiejus Valančius