Besiilsinti moteris

Yehezkelis Streichmanas (Yehezkel Streichman)