Karalių [Šv. Kazimiero] koplyčia Vilniaus katedroje

Liucija Balzukevičiūtė (Łucja Bałzukiewiczówna)