Nepriskirtas


Biografija

Biografija nerasta

Šiandien galerijoje galima įsigyti

Pavadinimas Kaina
Postamentas €1800.00
Lietuvių autorių grafika (mažieji formatai) €0.00
Vytauto Didžiojo mirties 500 metų sukaktuvėms paminėti albumas, 1430–1930│Album commémoratif du 500–ème anniversaire de la mort de Vytautas le Grand│Album in commemoration of 500–th anniversary of the death of Vytautas the Great│Album zum Andenken an Vytau €695.00
Steigiamojo Seimo darbai. Seimo stenogramos €1440.00
Wilno i ziemia Wileńska | Vilnius ir Vilniaus apylinkės (2 tomai viename konvoliute ir 12-os žemėlapių atlasas viename įdėkle) €580.00
Ateneum Wileńskie: czasopismo naukowe poświęcone badaniom przeszłości ziem W. X. Litewskiego €55.00
Ateneum Wileńskie: czasopismo naukowe poświęcone badaniom przeszłości ziem W. X. Litewskiego / Rocznik IX (ZA R. 1933 – 1934) €30.00
Ateneum Wileńskie: czasopismo naukowe poświęcone badaniom przeszłości ziem W. X. Litewskiego / Rocznik XII €50.00
Ateneum Wileńskie: czasopismo naukowe poświęcone badaniom przeszłości ziem W. X. Litewskiego / Rocznik XIII / zeszyt 2 €30.00
Žemaitė gyvenime ir kūryboje €85.00
Sieninis senosios Prūsijos žemėlapis│Wandkarte des Alten Preussens €350.00
Mūsų Lietuva: krašto vietovių istoriniai, geografiniai, etnografiniai bruožai €180.00
Teatriniai žiūronai €170.00
Atvirukas „Villa Danusia Palangoje“ | Polonga. Villa „Danusia“ €240.00
Konvoliutas iš 4 lietuviškų XIX a. knygų €600.00
Prie altoriaus. Maldų knygelė mūsų mažiesiems €40.00
Vilties maldos. Kalinių maldaknygė €120.00
Litovaj popolkantoj €72.00
Babtų miestelio bažnyčios išeinančių raštų registracijos knyga 1908–1912 m. €230.00
Galerijos „Kunstkamera“ parodų plakatų rinkinys (48 vnt.) €240.00
Lietuvos konsulo Čikagoje Petro Daužvardžio ir Lietuvos generalinio konsulo Niujorke Jono Budrio laiškai originaliame voke su Gedimino Orento reprodukuotomis nuotraukomis €75.00
Lietuvių dailė | Литовское изобразительное искусство €120.00
XX a. 8-9 d-mečių plakatų rinkinys (13 vnt.) €320.00
Lietuvių liaudies medinė skulptūra „Šv. Petras €1500.00
Lietuvių liaudies medinė skulptūra „Šv. Juozapas“ €1500.00
Kauno gimnazijos 1892 m. Petrui Bacevičiui išduotas pagyrimo raštas €150.00
Trimitas. Lietuvos Šaulių laikraštis 1938 €72.00
Trimitas. Lietuvos Šaulių laikraštis 1940 €72.00
Plenero Dailininkų kūrybos namuose Palangoje plakatas €110.00
Lietuvių liaudies medinė skulptūra „Švč. Mergelė Marija Maloningoji“ €915.00
Lietuvių liaudies medinė skulptūra „Šv. Jonas Krikštytojas“ €700.00
Lietuvių liaudies medinė skulptūra: Karalaitė iš kompozicijos „Šv. Jurgis ir drakonas” €480.00
Nukryžiuotasis ant kryžiaus €600.00
Vyriškos sąsagos (Rusija) €890.00
Lietuvių erotinė fotografija „Nuoga tiesa“ (fotografijos albumai, 2 vnt.) €36.00
Estų dailės paroda Kaune, 1937 €36.00
Vilniui vaduoti sąjungos (VVS) atvirukų rinkinys (38 vnt.) 1917–1939 €455.00
Bozza, Cignozi, Verico, ATR karaliaus Stanislovo Augusto Poniatovskio portretas €36.00
Bozza, Cignozi, Verico, ATR karaliaus Jono Sobieskio portretas €36.00
Aukso altorius, arba, Szaltinis dangiszkų skarbų. €960.00
Žydų periodika tarpukario Kaune, 1920–1940 (11 vnt.) €290.00
Vilniaus žydų kalendoriai Luach 1892–1940 (34 vnt.) €1800.00

Pardavimų istorija

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti

Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina

Švč. Marija

Lietuvos žemėlapis

Porcelianinis arbatos servizas 6 asm. (21 vnt.)

Kiniškas dekoratyvinis pano su liūto motyvu

Kalėdų madona

Gediminas / Gedimino Gran Duca di Lituania

Algirdas / Olgierd Gran Duca di Lituania

Vytautas / Vitoldo Eroe della Lituania

PoÅ‚udnie. Miesięcznik poÅ›więcony sztuce i krytyce artystycznej

Wilnianie! / Atsišaukimas Lietuvai atgavus Vilnių

Plakatas „Vytis”

Periodinis žurnalas „Kūryba”

Užsienių spaudos atsiliepimai apie lietuvių dailės parodą Rygoje ir Taline

Plakatas „Darius ir Girėnas”

Plakatas „Darius ir Girėnas”

Plakatas "Darius ir Girėnas"

Antspaudai (2 vnt.)

Barometras „Mūsų rytojus”

Lornetas

5 sidabrinės šakutės su inicialais E.K.

Burg Novyhrad / Hochofen in Blansko / Architekten=Wohnung im Parke zu Eisgrub Die Meidenburg bei Polau / Der Spielberg / Die Hanfenburg bei Eisgrub Ruine Boskowitz / Die Domkirche in Brünn / Wafserkunst in Eisgrub

Русские художники. Илья Ефимовичь Репинъ

Ikona su aptaisu kiote Viešpats Visagalis (Pantokratorius, Вседержитель)

Ikona su aptaisu kiote Viešpats Visagalis (Pantokratorius, Вседер житель)

Ikona su aptaisu kiote Viešpats Visagalis (Pantokratorius, Вседержитель)

Ikona su aptaisu Tichvino Dievo Motina

Trys plakatai

Plakatas „Malda į Aušros Vartų Švenčiausiąją Panelę”

Plakatas ”Vytautas Didysis Lietuvos valdovas 1392-1430”

Dekoratyvinė lėkštė

10-ies estampų rinkinys „Litauische Grafik 76”

10-ies estampų rinkinys „Litauische Grafik 76“. Sud. Joachim Bartels (buv. VDR)

Įvairios fotoatelje

Konvoliutas

Gutenbergo Biblijos („42-jų eilučių” Pelplino egzemplioriaus) faksimilinis leidinys

Cezario Pliaterio portretas / Cesare Plater

Trakų pilies griuvėsiai | Ruiny Zamku Trockiego na jeziore/ Naugarduko pilies griuvėsiai | Ruiny Zamku Nowogrodku

Trakų pilies griuvėsiai / Ruiny Zamku Trockiego na jeziore Naugarduko pilies griuvėsiai / Ruiny Zamku Nowogrodku

Originali batų dėžė

Bažnytinis medalis „Draugystė ŠS. Petro ir Povilo”

Рейнеке Лисъ. Поэма Гёте

Kazio Šimonio kūryba

Plakatas „Statomas Kaune Lietuvos nepriklausomybės atgavimo paminklas Kristaus prisikėlimo bažnyčia” su inž. K. Reisono projektu

Propagandinių plakatų rinkinys (22 vnt.)

Kino afišų rinkinys (21 vnt.)

Parodų afišų rinkinys (10 vnt.)

Sveikatinimo plakatų rinkinys (10 vnt.)

Adomo Varno kūrinio „Mindaugo vainikavimas“ reprodukcija

Lietuvos telefono abonentų sąrašas 1940 m.

1906–1918 m. JAV lietuvių leidyklose išleistų knygų rinkinys

Lietuvos apgyventos vietos

Taikomosios dailės institutas

Du alaus buteliai

Samtis

6 sidabriniai stalo šaukštai

Nervostiprinas (vaistų pakuotė)

Rūkomasis tabakas „Mesaksud No. 70“ (pakuotė su banderole)

Pakuotė „carte de visite“ nuotraukoms

Postamentas

Bažnytinės liturgijos objektas – pacifikalas

Napoleonas priima Tilžėje Prūsijos karalienę / Napoléon reçoit à Tilsitt la Reine de Prusse

Kilminga lenkų dama ir Vilniaus apylinkų gyventojai / 1. Dame noble polonaise. 2. et 3. habitants des environs de Wilno

Grafikos SMD (Studentų meno dienos). Lietuvos TSR Valstybinio dailės instituto SMD Grafikos būrelio darbų papkė Nr. 9 (21 vnt. originaliame aplanke)

Laimėtojo diplomas

Vilniaus geležinis fondas

Plakatas „Susitikimas“

Plakatas „Skerdynė Kražiuose, lapkričio 22 d., 1893 m. Kazokai žudo žmones sulyg gub. Klingenbergo įsakymu“

Vytauto Didžiojo mirties 500 metų sukaktuvėms paminėti albumas, 1430–1930

Ferdynand Ruszczyc 1870– 1936: pamiętnik wystawy

1940 m. Vilniaus dailininkų dailės parodos katalogas

The 70th Anniversary of the New Art Exhibition (Vilnius 1923)

Lietuvių Kryžiai. Croix Lithuaniennes Lietuvių kryžiai = Croix lithuaniennes

Plakatas New Yorko lietuvių dailininkų sąjungos dvidešimties metų sukaktuvinė paroda Kultūros židinyje–1972.XI.25–XII.3

Ikona „Dievo Motina Hodigitrija“

Arbatinukas

Judaika (Rusija)

Judaikos komplektas, 4 vnt.

Littauer u. Letten│Lietuvių ir latvių vestuvės

Kalvarijos pavieto žemėlapis

Izraelio ir Tobijo Bunimovičių saldainių fabriko „Viktorija” saldainių popierėlių rinkinys (12 vnt.)

Plakatas Nuo karo ugnies ir/bado maro/gelbėk mus Viešpatie!

Akcinės bendrovės „Lietuvos Baltijos Lloydas” vardinė akcija (2 vnt.: nr. 172, 173) Šimto litų vertės, išduota p. Jonui Glemžai, su bendrovės valdybos narių parašais. 1937, Kaunas

Organizuojamojo Lietuvos žemės banko laikinis paliudijimas išduotas dr. Juliui Bielskiui

Lithuanian American Trading Company

Smuikas (gamintojas Bergheim, Vokietija)

Smuikas (meistras F. Michel)

Broliukas ir sesutė

Aukuras / Draugija tautos kultūrai kelti / Penkiolikos metų sukakties proga / Mažosios Lietuvos kultūrinio gyvenimo žinios

Luteraus Knygutes / Atminimui pirm 400 Metų nusidawusio Wieros Cʒystyjimo parupïno mieliems Broliams Lietuwiams Kunįgs Dr. Gaigalatis pagal D. Hennig suraßytos

Vytauto Didžiojo mirties 500 metų sukaktuvėms paminėti albumas, 1430–1930│Album commémoratif du 500–ème anniversaire de la mort de Vytautas le Grand│Album in commemoration of 500–th anniversary of the death of Vytautas the Great│Album zum Andenken an Vytautas den Grossen Anlässlich der 500–Jährigen Feier seines Todes│spaudai paruošė – rėdigė par H. Serafinas

Aušros Vartų Dievo Motina│Vierge d‘Ostrabramska│Maria von Ostrabramska

LR Prezidento Antano Smetonos vizitinė kortelė su tekstu ir parašu

Steigiamojo Seimo darbai. Seimo stenogramos

Nepriklausomos Lietuvos monetų rinkinys

Dekoratyvinė vaza

Dekoratyvinė vaza

Dekoratyvinė vaza

Ikona–medalionas „Šv. didžiosios kankinės Barboros nukirsdinta galva“

Lietuviškų knygų, spausdintų nuo 1864 iki 1899 m. ne Rusijoje, kur lietuviška spauda yra uždrausta, katalogas│Catalogue des livres Lithuaniens imprimés de 1864 a 1899 hors de Russie ou les impressions Lithuaniennes sont interdites

Pekla arba amžinas pragaras, ir Giesmes apie kanczias pekloje ir apie keturius paskucziausius daiktus. Stebuklai Dievo szventose dusziose czyszcziaus/[Grigalus Rossignoli]; surinko ir surasze Žemaitis savo broliams.

Wilno i ziemia Wileńska | Vilnius ir Vilniaus apylinkės (2 tomai viename konvoliute ir 12-os žemėlapių atlasas viename įdėkle)

Katalog wystawy pośmiertnej prac malarskich i rysunkowych Ferdynanda Ruszczyca: Wilno, październik 1937 / [przedm. Marjana Morelowskiego; oprac. katalogu i reprodukcje J. Bułhaka] | Pomirtinės Ferdinando Ruščico tapybos ir grafikos darbų parodos katalogas

Księga pamiątkowa ku uczczeniu CCCL rocznicy założenia i X wskrzesznia Uniwersytetu Wileńskiego| Vilniaus universiteto įkūrimo 350-osioms ir atkūrimo 10-osioms metinėms paminėti skirta knyga

Alma Mater Vilnensis Bibljoteka / zeszyt 1 / Ksiega Wergiljuszowa

Alma Mater Vilnensis Bibljoteka / zeszyt 2 / 1922 Ksiega 1932 / Koła polonistow / USB

Ateneum Wileńskie: czasopismo naukowe poświęcone badaniom przeszłości ziem W. X. Litewskiego

Ateneum Wileńskie: czasopismo naukowe, poświęcone badaniom przeszlości ziem W. X. Litewskiego / Rocznik VIII (ZA R. 1931–1932)

Ateneum Wileńskie: czasopismo naukowe poświęcone badaniom przeszłości ziem W. X. Litewskiego / Rocznik IX (ZA R. 1933 – 1934)

Ateneum Wileńskie: czasopismo naukowe poświęcone badaniom przeszłości ziem W. X. Litewskiego / Rocznik XII

Ateneum Wileńskie: czasopismo naukowe poświęcone badaniom przeszłości ziem W. X. Litewskiego / Rocznik XIII / zeszyt 2

Przyjaciel / Najtansze I najwieksze pismo tygodniowe z obrazkami I bezplatnymi dodatkami / Nr. 39 | Bičiulis. Pigiausias ir didžiausio tiražo kassavaitinis žurnalas su iliustracijomis ir nemokamais priedais Nr. 39

Wilno: piętnaście widoków według zdjęć fotograficznych | Vilnius: penkiolikos fotografinių vaizdų rinkinys

Žemaitė gyvenime ir kūryboje

Plakatas „Gediminas, Lietuvos didis kunigaikštis 1315–1340 metuose“

Plaketė „Vladislovas Jogaila”

Proginė saldainių fabriko „Rūta” dėžutė

Akinių futliaras

Kriaunų bažnyčios 1888 m. rankraštinis inventorius

Jonas Kentras su Felicija Bielkevičiūte-Kentriene

L.K.F. sąjungos kongresas Kretingoje 1927 VII 1 d.

Kretingos muitinė

Brolių Jono ir Juozo Vailokaičių vila „Anapilis” Palangoje, Vytauto g.

J. Skrinskos fotoateljė [Birštone]

Pirmasis Šventosios molas

Grašis. 1536 m. Žygimantas Senasis. Vilniaus monetų kalykla

Grašis. 1536 m. Žygimantas Senasis. Vilniaus monetų kalykla

Pusgrašis, 1509 m. Žygimantas Senasis. Vilniaus monetų kalykla

18 grašių (ortas), 1623 m. Zigmantas Vaza. Dancingas

Trigrašis, 1600 m. Zigmantas Vaza. Bydgoszcz

Sieninis senosios Prūsijos žemėlapis│Wandkarte des Alten Preussens

Sieninis senosios Prūsijos žemėlapis │Wandkarte des Alten Preussens

Mūsų Lietuva: krašto vietovių istoriniai, geografiniai, etnografiniai bruožai

Izraelio ir Tobijo Bunimovičių šokolado ir saldainių fabriko „Viktorija” saldainių popierėlių rinkinys (15 vnt.)

Tukstantis naktu ir viena

Lietuvos seimo 1936 m. fotografijų vinjetė

Lietuvių Katalikų Mokytojų Sąjungos dešimties metų sukaktuvių suvažiavimas / 1921 m. Rugpjūčio mėnesio 21 ir 22 d. Kaune Ožeškienės g-vė 12

Lietuvos kariuomenės maisto aprūpinimo padalinys (?)

Studentų ateitininkų Abstinentų sekcijos nariai, dalyvavusieji 1925-I-18 susirinkime

Linkuvos valdžios gimnazija

Plakatas „Nežvejokite uždraustose vietose!“

Teatriniai žiūronai

Teatriniai žiūronai

Sidabrinė delninukė

Motina ir vaikas: mėnesinis žurnalas skiriamas priešmokyklinio amžiaus vaikų sveikatai ir auklėjimui

Erotika XX a. I pusės periodikoje

Lenino ir Stalino ikonografija socrealistinėje dailėje

Visuotinės meno istorijos reprodukcijų ir straipsnių rinkinys

Reklama Lietuvos ir užsienio periodikoje, afišos.

Vilnius prieš 100 metų Pranciškaus Smuglevičiaus akvarelėse | Wilno z przed stu lat w akwarelach Franciszka Smuglewicza

Šiluvos Švč. Mergelė Marija su kūdikiu

Plakatas „Skerdynė Kražiuose, lapkričio 22 d., 1893 m. Kazokai žudo žmones sulyg gub. Klingenbergo įsakymu“

Banketo Prezidento Kazio Griniaus garbei dalyvių kolektyvinė nuotrauka

S. Dariaus ir S. Girėno žuvimo atminimo ženkliukas

Vitiorum Et Virtutum Cognitio Atque Ut illorum curandorum remedia, Ita harum comparandarum Ars Seu Praxes De Extirpandis vitiis & virtutibus inserendis omnibus virtutum Studiosis Utilissimæ Jam dudum scriptis nunc Typis Expositæ 

Pismo zbiorowe wileńskie na rok 1859

III lietuvių dailės paroda [katalogas]

Alma Mater. Mūsų universitetas ir jo studentija

Žemaičių plentas, 1934–1939

Akiniai su dėklu

Izraelio ir Tobijo Bunimovičių šokolado ir saldainių fabriko „Viktorija” saldainių popierėlių rinkinys (20 vnt.)

Vilniaus albumas: iš Jono Kazimiero Vilčinskio leidinių [reprodukcijos]

16 pašto ženklų rinkinys „Steigiamasis seimas“

"Steigiamasis Seimas" | 16 pašto ženklų rinkinys

Filatelijos rinkinys

Klaipėdos krašto banknotai ir pašto ženklas

Raižinys (vinjetė) „Grėbėja“ | Zemes bankas Kaunas

Lietuvos banko 100 litų banknotas ir banknoto pavyzdys

500 litų vertės vekselis

Alphons Schick akcinės bendrovės alkoholinių gėrimų 4 etiketės

Lietuvos piliečio pasas

Fotoatvirukas. Cathédrale, Place de l’Hôtel de Ville et Monument Commémoratif de 1812. W. Zatorsky. Kowno | Kauno Rotušės aikštė

Senosios fotografijos (ferotipų) rinkinys

Vinjetė „Petrapilio dvasinės akademijos 4 kurso studentai“

Atvirukas „Villa Danusia Palangoje“ | Polonga. Villa „Danusia“

Atvirukas „Villa Danusia Palangoje“ | Polonga. Villa „Danusia“

Atvirlaiškių rinkinys „Kostiumo istorija. Nuo Liudviko XVI iki II Imperijos“ (30 vnt.)

Pagal Pranciškų Smuglevičių ir Vincenzo Brenna. 11-tos Domus Aurea salės dekoras

Pagal Pranciškų Smuglevičių ir Vincenzo Brenna. 21-mos Domus Aurea salės dekoras

Pagal Pranciškų Smuglevičių ir Vincenzo Brenna. 23-ios Domus Aurea salės dekoras

Pagal Pranciškų Smuglevičių ir Vincenzo Brenna. 23-ios Domus Aurea salės dekoras

Pagal Pranciškų Smuglevičių ir Vincenzo Brenna. 25-os Domus Aurea salės dekoras

Pagal Pranciškų Smuglevičių ir Vincenzo Brenna. 25-os Domus Aurea salės dekoras su Minervos, Junonos ir Veneros atvaizdais

Konvoliutas iš 4 lietuviškų XIX a. knygų

Dziennik Wileński | Vilniaus dienraštis

Bybeles: tai esti wisas szwentas rasztas seno ir najo testamento, į lietuwiszkaję kalbą perstatytas, isz naujo perweizdėtas ir dewintą kartą iszspaustas

Prie altoriaus. Maldų knygelė mūsų mažiesiems

Vilties maldos. Kalinių maldaknygė

ARS Pirmosios parodos katalogas. Pauliaus Galaunės įvadinis straipsnis.

Kariūnas

Litovaj popolkantoj

Meisterwerke der Holzschneidekunst aus dem Gebiete der Architektur, Skulptur und Malerei| Architektūros, skulptūros ir tapybos šedevrų medžio raižiniai

Babtų miestelio bažnyčios išeinančių raštų registracijos knyga 1908–1912 m.

Lawin /Ellex Valiunas meno kolekcijos albumų rinkinys

Izraelio ir Tobijo Bunimovičių saldainių fabriko „Viktorija” saldainių popierėlių rinkinys (25 vnt.)

Plakatas „Skerdynė Kražiuose, lapkričio 22 d., 1893 m. Kazokai žudo žmones sulyg gub. Klingenbergo įsakymu“

Vaikų sveikatinimo plakatų rinkinys

Sovietinės Lietuvos agitacinių plakatų rinkinys

Sovietinės Lietuvos kino plakatų rinkinys

Galerijos „Kunstkamera“ parodų plakatų rinkinys (48 vnt.)

Lietuvos konsulo Čikagoje Petro Daužvardžio ir Lietuvos generalinio konsulo Niujorke Jono Budrio laiškai originaliame voke su Gedimino Orento reprodukuotomis nuotraukomis

Lietuvių dailė | Литовское изобразительное искусство

Atsišaukimų ir reklamų rinkinys, 13 vnt.

Amerikos lietuvių bendruomenės renginių kvietimų rinkinys (60 vnt.)

Synodus Diaecesana Mednicensis, seu Samogitiae, sub auspiciis Illustrissimi, Excellentissimi, ac Reverend: Domini, Domini Antonii Dominici Comitis in Łohoysk et Bardyczow Tyszkiewicz Dei et Apostolicae Sedis Gratia Episcopi Samogitiae, Equitis Albae Aquilae in Regno Poloniae etc. In Ecclesia sua Cathedrali Vornensi Anno D-ni MDCCLII.

Synodus Diaecesana Mednicensi seu Samogitiae | Antano Tiškevičiaus 1752 m. išleista knyga

Second Lithuanian International Art Exhibition | Antrosios Lietuvos tarptautinės parodos katalogas

Lithuanian day, New York world‘s fair, september 10 | 1939 m. Lietuvių dienos Pasaulinėje parodoje Niujorke programa su įvadiniu Generalinio konsulo Jono Budrio tekstu

Plakatas "Lietuva"

Kauno miesto planas

XX a. 8-9 d-mečių plakatų rinkinys (13 vnt.)

2 Fotomėgėjų parodų katalogai (1935, 1936 m.)

4 vnt. knygų katalogų rinkinys

4 vnt. dailės parodų katalogų

Lietuvių liaudies medinė skulptūra „Šv. Petras"

Lietuvių liaudies medinė skulptūra „Šv. Juozapas“

Atvirukai su Vilniaus miesto vaizdais 1903–1938 (105 vnt.)

Atvirutės su Vilniaus miesto vaizdais | 105 vnt.

„Literatūra ir menas“ 1977 m.

Lietuvių liaudies medinė skulptūra | Lurdo Švč. Mergelė Marija

Klaipėdos krašto ir Žemaitijos žemėlapis

Klaipėdos krašto žemėlapis 1932 m.

Kuršių Nerijos žemėlapis | Wanderkarte der Kurischen Nehrung

Miško vaizdas nuo kopos Kuršių Nerijoje | Pagal H. Penner paveikslą

Lietuvos pajūrio kurortai | Iliuostruotas vadovas, 32 p.

Lėktuvo skrydžio žemėlapis-lankstinukas

Indas su dedikacija

Rašalinė

Sidabrinė cukrinė

Sidabrinis padėklas

Sidabriniai stalo įrankiai

6 sidabrinės taurelės

Atsiminimai apie Vilnių XIX–XX a.

Bibljoteczka Wilenska

Konvoliutas „Pirmasai baras“ ir „Dainava“

Lietuvos kelių žemėlapis | Carte routière de Lithuanie

Kuršių Nerijos žemėlapis | Wanderkarte der Kurischen Nehrung

Kauno gimnazija | Pagyrimo raštas Petrui Bacevičiui

Lietuvos žemėlapis

3 vilniečių portretai

1931 m. | Paryžiaus albumas

1911 n. | Berlyno albumas

1925 m. | Atvirlaiškis Mstislavui Dobužinskiui

1910 m. | Čikagos vaizdų albumas

iki 1914 m. | Miuncheno vaizdų albumas

20 tautiškų atviručių albumėlis

~1902 m. | Foto albumas

Kasper Niesiecki | Klaipėdos nuotraukų leporelo

1913 m. | Pauliaus Galaunės autografas

1936 m. | Petro Leono autografas ir dedikacija

Adolfo Šapokos autografai

1922 m. | Zenono Ivinskio autografas

1940 m. | Stasio Ylos dedikacija ir autografas

1922 m. | Aleksio Churgino autografas

Biblijos iliustracijos

Medalionas| J. I. Kraševskio portretas

XVIII a. cinko indų rinkinys

Karališkas ąsotėlių komplektas

Medaliai su M. K. Čiurlionio atvaizdais, 5 vnt.

Centrinės Europos žemėlapių rinkinys

Knyga | Iszguldimas Ewangeliju Szwentu ant wisu nedeldienu.

Knyga | Naujas Istatimas Jezaus Christaus

Knyga | Wiadomości o Dominikanach prowincyi Litewskiej | Lietuvos provincijos domininkonų naujienos

Žurnalai (58 vnt.) | Vydūno leisti komplektai

Knyga | Vytauto Didžiojo mirties 500 metų sukaktuvėms paminėti albumas, 1430–1930

Knyga | Dainos. Žmonių poezijos antologija

Leidinys | Sodžiaus menas 7-8

Trimitas | Lietuvos Šaulių laikraštis 1938

Trimitas | Lietuvos Šaulių laikraštis 1940

Plenero Dailininkų kūrybos namuose Palangoje plakatas

Lietuvių liaudies medinė skulptūrinė kompozicija „Šv. Jurgis ir drakonas”

Lietuvių liaudies medinė skulptūra „Šv. Jackus“

Lietuvių liaudies medinė skulptūra „Šv. Juozapas“

Lietuvių liaudies medinė skulptūra „Šv. Agota“

Lietuvių liaudies medinė skulptūra „Rūpintojėlis“

Lietuvių liaudies medinė skulptūra „Šv. Izidorius“

Lietuvių liaudies medinė skulptūra „Rūpintojėlis“ koplytėlėje

Lietuvių liaudies medinė skulptūra „Švč. Mergelė Marija Maloningoji“

Lietuvių liaudies medinė skulptūra „Prisikėlęs Kristus“

Lietuvių liaudies medinė skulptūra „Šv. Kazimieras“

Lietuvių liaudies medinė skulptūra „Šv. Rokas“

Lietuvių liaudies medinė skulptūra „Švč. Mergelė Marija Dangaus Karalienė [?]”

Lietuvių liaudies medinė skulptūra: Karalaitė iš kompozicijos „Šv. Jurgis ir drakonas”

Nukryžiuotasis ant kryžiaus

Vyriškos sąsagos (Rusija)

Albumas Wilna–Vilnius | 12 lapų su Vilniaus grafikos vaizdais