Kęstutis Jurgis Žitkus

1926–2000


Biografija

Dailininkas, il­ga­me­tis ­Kau­no ­na­cio­na­li­nio ­M. ­K.­ Čiur­lio­nio­ dai­lės ­mu­zie­jaus­ di­rek­to­riaus ­pa­va­duo­to­jas ­moks­lo­ rei­ka­lams. Bū­si­ma­sis ­dai­li­nin­kas­ ir ­mu­zie­ji­nin­kas ­K. ­J. ­Žit­kus­ mo­kė­si­ Še­du­vos ­gim­na­zi­jo­je,­ ­ bai­gęs 1944­ m.­ įsto­jo ­į ­Kau­no ­tai­ko­mo­sios ­ir­ de­ko­ra­ty­vi­nės­ dai­lės ­ins­ti­tu­tą­ stu­di­juo­ti­ mo­nu­men­ta­lio­sios­ ta­py­bos. ­Di­plo­mi­nis ­dar­bas ­­ mo­zai­ka­ „Mer­gai­tė­ su ­kan­klė­mis“  bu­vo­ eks­po­nuo­tas ­res­pub­li­ki­nė­je­ ju­bi­lie­ji­nė­je­ dai­lės ­pa­ro­do­je ­Vil­niu­je. 1950–1963 ­m. ­K.­ J. ­Žit­kus­ dir­bo­ Kau­no ­„Dai­lės“ ­kom­bi­na­to­ dai­li­nin­ku, ­kū­rė­ pra­mo­ni­nės ­gra­fi­kos ­dar­bus, ­me­ni­nės­ odos ­dir­bi­nius,­ ak­ty­viai­ da­ly­va­vo ­tai­kmo­sios­ de­ko­ra­ty­vi­nės­ dai­lės­ pa­ro­do­se ­Kau­ne,­ Vil­niu­je,­ Ry­go­je, ­Ta­li­ne. ­1958­m. tarp­tau­ti­nė­je­ pa­ro­do­je­ Briu­se­ly­je ­K.­ J. ­Žit­kaus ­su­kur­ti­ dai­lie­ji­ odos ­dir­bi­niai ­bu­vo ­ap­do­va­no­ti­ di­plo­mu.­1957–1958 ­m.­ K. ­J. ­Žit­kus­ su­kū­rė ­Ku­piš­kio ­ra­jo­no ­Ši­mo­nių­ Švč. ­Mer­ge­lės­ Ma­ri­jos ­Ėmi­mo ­į ­dan­gų­ baž­ny­čios ­lan­gų­ vit­ra­žus­ (stik­las,­ švi­nas). 1963 ­m. ­K .­J.­ Žit­kus­ pra­dė­jo ­dirb­ti­ Kau­no­ M. ­K.­ Čiur­lio­nio ­dai­lės­ mu­ziju­je­ di­rek­to­riaus­ pa­va­duo­to­ju ­moks­lui.

Parengta pagal: Šeduva (Versmė, Vilnius, 2016), teksto autorius Ro­mu­al­das ­Bud­rys, p. 895-896.


Šiandien galerijoje galima įsigyti

Pavadinimas Kaina

Pardavimų istorija

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti

Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina

Prie Baltijos

Prie Baltijos