Eugenijus Varkulevičius

g. 1956


Biografija

„Eu­ge­ni­jus Var­ku­le­vi­čius gi­mė 1956 m. Kau­ne. 1967-1975 m. mo­kė­si J. Nau­ja­lio me­no mo­kyk­lo­je. 1979-ai­siais bai­gė Lie­tu­vos vals­ty­bi­nį dai­lės ins­ti­tu­tą, ku­ria­me stu­di­ja­vo ta­py­bą. Pa­ro­do­se da­ly­vau­ja nuo 1983 m.

1982-1983 m. dai­li­nin­kas stu­di­ja­vo Te­ofa­ną Grai­ką, ko­pi­ja­vo XI­II a. fres­kas. 1983 m. gy­ve­no Do­vai­no­ny­se, Ber­žo­re, vė­liau - šar­ne­lė­je. Stu­di­ja­vo lie­tu­vių liau­dies ta­py­bą, res­tau­ra­vo sta­ci­jas (Kry­žiaus ke­lio sto­tis).1990-1994 m. gy­ve­no ir dir­bo Ber­ly­ne. Su­ren­gė per­so­na­li­nes pa­ro­das Ber­ly­ne, Ham­bur­ge, Ros­to­ke. 1994-2005 m. gy­ve­no Niu­jor­ke, fil­ma­vo­si eks­pe­ri­men­ti­niuo­se fil­muo­se, da­ly­va­vo he­pe­nin­guo­se, fes­ti­va­liuo­se, su­ren­gė per­so­na­li­nes pa­ro­das Niu­jor­ke, da­ly­va­vo gru­pi­nė­se pa­ro­do­se Olan­di­jo­je, Pie­tų Ko­rė­jo­je, Lie­tu­vo­je, Pran­cū­zi­jo­je, su­kū­rė ran­ka pieš­tų fil­mų, do­ku­men­ti­nį fil­mą „Niu­jor­ko su­nai­ki­ni­mas” („Ob­li­te­ra­tion of NY”). Kar­tu su J. Me­ku ir D. Nau­jo­kai­čiu Niu­jor­ke su­bū­rė gru­pę „Mu­sic on the 2nd stre­et”, kū­rė mu­zi­ką J. Me­ko, Ju­liaus Ziz fil­mams, iliust­ra­vo J. Me­ko kny­gas „Ma­no Nak­tys”, „Žo­džiai ir Rai­dės”. Kny­ga „Ma­no nak­tys” Lie­tu­vo­je bu­vo pri­pa­žin­ta gra­žiau­siu 2007-ųjų me­tų lei­di­niu.

(…)

Vy­res­nio­ji kar­ta E. Var­ku­le­vi­čių pa­žįs­ta kaip eks­pre­sio­nis­ti­nių, eg­zis­ten­ci­ne kan­čia pa­žen­klin­tų re­li­gi­nės te­ma­ti­kos dro­bių au­to­rių. Dau­ge­lio at­min­ty­je įstri­gu­sios sub­jek­ty­viai in­ter­pre­tuo­tos gar­sio­sios Kry­žiaus ke­lio sto­tys Ber­žo­re, jas dai­li­nin­kas ta­pė nuo 1983-ių­jų gy­ven­da­mas Že­mai­ti­jo­je, se­na­me gat­vi­nia­me Ber­žo­ro kai­me Plun­gės ra­jo­ne.”

Parengta pagal: R. Lasytės straipsnį „Van­dens ir kas­die­ny­bės po­ezi­ja” in Nemunas, 2009 m. vasario 5 d., p. 7

 


Šiandien galerijoje galima įsigyti

Pavadinimas Kaina
Žvakės šviesoje €725.00
Vandenyje €690.00

Pardavimų istorija

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti